• Paket

Komplett broddpaket 9mm

20,00 kr

I stället för 25,00 kr

Inkl. moms

Paket innehållande det du behöver för att brodda Evo Boots och många andra bootsmärken. Paketet innehåller 1 brodd (Tunahaken 9mm M8), 1 islagsmutter M8, och 1 bricka. Om du hellre vill köpa dessa saker separat så går det också bra.

Det här paketet innehåller

Antal
ProductLazyArray {#348
 -imageRetriever: ImageRetriever {#338
  -link: Link {#75
   #allow: 1
   #url: "/index.php"
   +protocol_link: "https://"
   +protocol_content: "https://"
   #ssl_enable: "1"
   #urlShopId: null
  }
 }
 -link: Link {#75}
 -priceFormatter: PriceFormatter {#331}
 -productColorsRetriever: ProductColorsRetriever {#285}
 -translator: TranslatorComponent {#47
  #catalogues: array:1 [
   "sv-SE" => MessageCatalogue {#51
    -messages: array:178 [
     "AdminCatalogNotification" => array:167 [
      "You must select some products before" => "Du måste välja några produkter innan"
      "What do you want to do with the products associated with this category?" => "Vad vill du göra med produkterna som är kopplade till den här kategorin?"
      "Deleting multiple categories" => "Tar bort flera kategorier"
      "I want to associate the products without other categories to the parent category, then disable these products for now. I re-enable them when they are moved in their new category." => "Jag vill koppla produkter utan kategorier till huvudkategorin, sen inaktivera produkterna. Jag aktiverar dem när de flyttats till en ny kategori."
      "(Recommended)" => "(Rekommenderad)"
      "I want to associate the products without other categories to the parent category, and keep them enabled." => "Jag vill koppla produkter utan kategorier till huvudkategorin och låta dem vara aktiva."
      "I want to remove the products which are listed only within this category and no others." => "Jag vill ta bort produkter som bara finns i den här kategorin och inga andra."
      "Deleting this category will remove products linked only within this category and no others. Are you sure you want to continue?" => "Om du raderar den här kategorin, kommer även produkter som tillhör kategorin också att tas bort. Är du säker på att du vill fortsätta?"
      "No address has been found for this brand." => "Ingen adress har hittats för detta varumärke."
      "You cannot set a negative position, the minimum for a position is 0." => "Du kan inte ställa in en negativ position, måste vara minst 0."
      "You cannot set a position greater than the total number of products in the category, minus 1 (position numbering starts at 0)." => "Du kan inte ställa in en position som är större än totalt antal produkter i kategorin, minus 1 (positionering börjar på 0)."
      "Error on image caption: "%1s" is not a valid caption." => "Fel på bildtitel: "%1s" är inte en giltig bildtitel."
      "The discount was successfully generated." => "Rabatten skapades"
      "The root category of the shop %shop% is not associated with the current shop. You can't access this page. Please change the root category of the shop." => "Rotkategorin i butiken %shop% är inte kopplad till nuvarande butik. Du kan inte komma åt den här sidan. Vänligen byt rotkategori för butiken."
      "This will copy the images too. If you wish to proceed, click "Yes". If not, click "No"." => "Detta kommer att kopiera bilder också. Om du vill fortsätta, tryck på "Ja", om inte, välj "Nej"."
      "You cannot update the available stock when it depends on stock." => "Du kan inte uppdatera lager som är beroende av annat lager."
      "Incorrect Stock Manager class [%s]" => "Felaktig Lagerhanteringsklass [%s]"
      "Stock Manager class not found [%s]" => "Lagerhanteringsklass kunde inte hittas [%s]"
      "This file is associated with the following products, do you really want to delete it?" => "Denna bilaga är associerad med följande produkter, vill du verkligen ta bort den?"
      "File not found" => "Filen hittades inte"
      "Failed to copy the file." => "Filkopiering misslyckades"
      "The file %file% exceeds the size allowed by the server. The limit is set to %size% MB." => "Filen %file% överskrider maximal tillåten storlek. Gränsen är satt till %size% MB."
      "Upload error. Please check your server configurations for the maximum upload size allowed." => "Uppladdningsproblem. Kontrollera din serverkonfiguration gällande den maximalt tillåtna uppladdningsstorleken."
      "Please select at least one attribute." => "Välj minst ett attribut."
      "Unable to initialize these parameters. A combination is missing or an object cannot be loaded." => "Gick inte att initiera dessa parametrar. Kombinationen saknas eller objekt kan inte laddas."
      "An error occurred while updating the status for an object." => "Ett fel uppstod vid uppdateringen av status för objektet."
      "(cannot load object)" => "(Kan inte ladda objekt)"
      "The attribute value "%1$s" already exist for %2$s language" => "Attributvärdet "%1$s" finns redan för %2$s språket"
      "Failed to delete the attribute." => "Borttagning av attribut misslyckades."
      "This feature has been disabled. You can activate it here: %link%." => "Denna egenskap har inaktiverats. Du kan aktivera den här: %link%."
      "The voucher cannot end before it begins." => "Rabattkoden kan inte förfalla före startdatumet"
      "The minimum amount cannot be lower than zero." => "Minsta antal kan inte vara lägre än 0"
      "Reduction percentage must be between 0% and 100%" => "Rabattprocent måste vara mellan 0% och 100%"
      "Reduction amount cannot be lower than zero." => "Rabattsumma kan inte vara lägre än 0"
      "This cart rule code is already used (conflict with cart rule %rulename%)" => "Denna varukorgsregel används redan (konflikt med varukorgs-regel %rulename%)"
      "An action is required for this cart rule." => "En åtgärd är obligatorisk för denna varukorgsregel."
      "No product has been found." => "Ingen produkt hittades."
      "Invalid product" => "ogiltig produkt"
      "Invalid combination" => "Ogiltig kombination"
      "An error occurred during the image upload process." => "Ett fel inträffade under bilduppladdningen."
      "An order has already been placed with this cart." => "En beställning har redan slutförts med denna varukorg."
      "There are not enough products in stock." => "Det finns inte tillräckligt med produkter i lager."
      "This product cannot be added to the cart." => "Produkten kunde inte läggas i varukorgen."
      "You already have the maximum quantity available for this product." => "Du har redan maximalt antal för denna produkt."
      "Invalid voucher." => "Ogiltig kupong."
      "The category cannot be moved here." => "Kategori kan inte flyttas här"
      "The category cannot be a parent of itself." => "Kategorin kan inte vara förälder till sig själv."
      "Unknown delete mode: %s" => "Okänt raderingsläge: %s"
      "You cannot remove this category because one of your shops uses it as a root category." => "Du kan inte radera denna kategori eftersom en butik använder den som root kategori."
      "An error occurred while uploading category image." => "Ett fel inträffade under uppladdning av kategoribild."
      "An error occurred while uploading thumbnail image." => "Ett fel uppstod vid uppladdning av miniatyrbild."
      "An error occurred while uploading the image:" => "Ett fel inträffade när bild skulle laddas upp:"
      "An error occurred while uploading the image." => "Ett fel inträffade när bild skulle laddas upp."
      "This feature has been disabled. You can activate it here: %url%." => "Denna egenskap har inaktiverats. Du kan aktivera den här: %url%."
      "Unable to resize one or more of your pictures." => "Kunde inte ändra storleken på en eller flera bilder"
      "Invalid quantity" => "Ogiltigt antal"
      "Invalid description for %s language" => "Ogiltig beskrivning för språk %s"
      "An attachment name is required." => "Namn på bilaga krävs"
      "This attachment was unable to be loaded into the database." => "Kunde inte spara denna bilaga i databasen."
      "We were unable to associate this attachment to a product." => "Kunde inte koppla denna bilaga till produkten."
      "An error occurred while saving product attachments." => "Något gick fel när produktens bilagor skulle sparas."
      "You cannot delete this product because there is physical stock left." => "Du kan inte radera produkten eftersom ett fysiskt lager existerar."
      "You cannot change the product's cover image." => "Kan inte ändra produkten omslagsbild."
      "The image could not be found. " => "Bilden kunde inte hittas. "
      "You cannot delete the product #%d because there is physical stock left." => "Du kan inte radera produkt #%d för att ett fysiskt lager existerar eller en leverantörsbeställning pågår."
      "The price attribute is required." => "Prisegenskap krävs."
      "You must add at least one attribute." => "Du måste lägga till minst ett attribut."
      "This combination already exists." => "Denna kombination finns redan."
      "A product must be created before adding features." => "Produkten måste skapas innan du lägger till egenskaper."
      "Please specify priorities." => "Vänligen ange prioriteringar"
      "An error occurred while updating priorities." => "Ett fel uppstod vid uppdatering av prioriteringar."
      "An error occurred while setting priorities." => "Ett fel uppstod vid definition av prioriteringar."
      "An error occurred while creating customization fields." => "Ett fel uppstod när du skapade anpassade fält."
      "An error occurred while updating customization fields." => "Ett fel uppstod vid uppdatering av ett anpassade fält."
      "An error occurred while updating the custom configuration." => "Ett fel uppstod vid uppdateringen av anpassad konfiguration."
      "The label fields defined are invalid." => "Definition av etikettsfält är ogiltigt."
      "A product must be created before adding customization." => "Produkten måste skapas innan du lägger anpassningsmöjligheter."
      "The uploaded file exceeds the "Maximum size for a downloadable product" set in preferences (%1$dMB) or the post_max_size/ directive in php.ini (%2$dMB)." => "Filen som du försöker ladda upp överskrider gränsen på "Maximal storlek för en nerladdningsbar produkt" som är satt i inställningar (%1$dMb) eller post_max_size-inställningen i php.ini (%2$dMb)."
      "An error occurred while attempting to associate this image with your shop. " => "Ett fel uppstod vid försök att associera denna bild med din butik. "
      "An error occurred while attempting to move this picture." => "Fel vid flyttning av bilder."
      "An error occurred while attempting to update the cover picture." => "Ett fel uppstod när omslagsbilden skulle uppdateras."
      "An error occurred while attempting to delete the product image." => "Fel vid radering av produktbild."
      "Wrong IDs" => "Felaktiga IDn"
      "Invalid price/discount amount" => "Ogiltig pris / rabattbelopp"
      "Please select a discount type (amount or percentage)." => "Välj en rabattyp (belopp eller procent)."
      "The from/to date is invalid." => "Fel från / till datum"
      "A specific price already exists for these parameters." => "Ett pris för dessa val finns redan"
      "The name for feature %1$s is too long in %2$s." => "Namnet för egenskapen %1$s är för långt i %2$s."
      "A valid name required for feature. %1$s in %2$s." => "Giltigt namn krävs för egenskapen. %1$s i %2$s."
      "An error occurred while adding tags." => "Ett fel uppstod när du lägger taggar."
      "This %1$s field is required at least in %2$s" => "Fältet %1$s är obligatoriskt för minst %2$s"
      "The %1$s field is too long (%2$d chars max)." => "Fältet %1$s är för långt (max %2$d tecken)."
      "This %1$s field (%2$s) is too long: %3$d chars max (current count %4$d)." => "Fältet %1$s (%2$s) är för långt: max %3$d tecken (antal nu: %4$d)."
      "The expiration-date attribute is required." => "Detta fälts giltighetsdatum krävs."
      "An error occurred while attempting to delete previous tags." => "Ett fel inträffade när föregående taggar raderades"
      "The selected currency is not valid" => "Den valda valutan är inte giltig"
      "An error occurred while copying image, the file does not exist anymore." => "Ett fel inträffade vid kopiering av bild, filen finns inte längre."
      "An error occurred while copying image, the file width is 0px." => "Ett fel inträffade vid kopiering av bild, bredden är 0px."
      "An error occurred while copying image, check your memory limit." => "Ett fel inträffade vid kopiering av bild, kontrollera din minnesgräns."
      "An error occurred while copying the image." => "Ett fel inträffade vid kopiering av bilden."
      "You can't add product packs into a pack" => "Du kan inte lägga till produktpaket i ett paket"
      "An error occurred while attempting to add products to the pack." => "Ett fel inträffade när du lade produkter till paketet."
      "Cannot add image because product creation failed." => "Kan inte lägga till bilden, eftersom det uppstod problem att spara produkten."
      "Error while creating additional image" => "Fel vid att skapa ytterligare bild"
      "You do not have permission to add suppliers." => "Du har inte behörighet att lägga till leverantörer"
      "The address is not correct. Please make sure all of the required fields are completed." => "Adressen är inte korrekt, kontrollera att alla obligatoriska fält har angetts."
      "It is not possible to delete a supplier if there are pending supplier orders." => "Det är inte möjligt att radera en leverantör om det finns olevererade leveranser."
      "List of products without available quantities for sale are not displayed because stock management is disabled." => "Produktlista utan tillgängligt lagersaldo till försäljning visas inte eftersom lagerhanteringen är inaktiverad."
      "It is not possible to delete a combination while it still has some quantities in the Advanced Stock Management. You must delete its stock first." => "Det är inte möjligt att ta bort en kombination som fortfarande har lagersaldo under Avancerad Lagerhantering. Du måste ta bort lagersaldot först."
      "Error while deleting the stock" => "Fel vid borttag av lagersaldo"
      "Successful deletion" => "Radering ok"
      "You cannot delete this attribute." => "Kan inte ta bort detta attribut."
      "Invalid 'to' date" => "Ogiltigt tilldatum"
      "Invalid 'from' date" => "Ogiltigt fråndatum"
      "Submitted reduction value (0-100) is out-of-range" => "Angiven värdeminskning (0-100) ligger utanför intervallet"
      "An error occurred while updating the specific price." => "Ett fel uppstod vid uppdateringen av visst pris."
      "No reduction value has been submitted" => "Inget värde för reduktion har angetts"
      "The specific price ID is invalid." => "Ogiltig visst pris ID"
      "An error occurred while attempting to delete the specific price." => "Ett fel inträffade vid borttagning ett särskilt pris"
      "Invalid date range" => "Ogiltigt datumintervall"
      "Product(s) successfully activated." => "Produkt(er) aktiverades."
      "Product(s) successfully deactivated." => "Produkt(er) inaktiverades."
      "Product(s) successfully deleted." => "Produkt(er) togs bort."
      "Product(s) successfully duplicated." => "Produkt(er) kopierades."
      "Products successfully sorted." => "Produkter sorterades."
      "Product successfully deleted." => "Produkt togs bort."
      "Product successfully duplicated." => "Produkt kopierades."
      "Product successfully activated." => "Produkt aktiverades."
      "Product successfully deactivated." => "Produkt inaktiverades."
      "Cannot find specific price %price%" => "Kan inte hitta nersatt pris %price%"
      "This pack is empty. You must add at least one product item." => "Det här paketet är tomt. Du måste åtminstone lägga till en produkt."
      "This value is too long. It should have %limit% characters or less." => "Värdet är för långt. Det måste vara %limit% tecken eller färre."
      "There is no result for this search. Update your filters to view other products." => "Den här sökningen gav inga resultat. Ändra dina filter för att se andra produkter."
      "Duplication in progress..." => "Kopiering pågår..."
      "Duplication failed." => "Kopiering misslyckades."
      "Activation in progress..." => "Aktivering pågår..."
      "Activation failed." => "Aktivering misslyckades."
      "Deactivation in progress..." => "Inaktivering pågår..."
      "Deactivation failed." => "Inaktivering misslyckades."
      "Deletion in progress..." => "Radering pågår..."
      "Deletion failed." => "Radering misslyckades."
      "Duplicating products" => "Kopierar produkter"
      "Duplicating..." => "Kopierar..."
      "Activating products" => "Aktiverar produkter"
      "Activating..." => "Aktiverar..."
      "Deactivating products" => "Inaktiverar produkter"
      "Deactivating..." => "Inaktiverar..."
      "Deleting products" => "Raderar produkter"
      "Deleting..." => "Raderar..."
      "You are in a multistore context: any modification will impact all your shops, or each shop of the active group." => "Du är i en multishop-kontext; en ändring berör alla dina butiker, eller alla butiker i den aktuella gruppen."
      "Friendly URLs are currently disabled." => "SEO-vänliga URLer är inaktiverade."
      "To enable it, go to [1]SEO and URLs[/1]" => "För att aktivera, gå till [1]SEO och URL[/1]"
      "Friendly URLs are currently enabled." => "SEO-vänliga URLer är aktiverade."
      "To disable it, go to [1]SEO and URLs[/1]" => "För att inaktivera den, gå till [1]SEO och URL[/1]"
      "The "Force update of friendly URL" option is currently enabled." => "Inställningen "Tvinga uppdatering av SEO-vänlig URL" är aktiverad."
      "To disable it, go to [1]Product Settings[/1]" => "För att stänga av, gå till [1]Produktinställningar[/1]"
      "If no carrier is selected then all the carriers will be available for customers orders." => "Om ingen transportör är vald. så är alla transportörer tillgängliga för order."
      "When enabling advanced stock management for a pack, please make sure it is also enabled for its product(s) – if you choose to decrement product quantities." => "Om du aktiverar avancerad lagerhantering för ett paket, så måste detta också aktiveras för ingående produkter - om du väljer att minska lagersaldon."
      "You can't add or edit a product in this shop context: select a shop instead of a group of shops." => "Du kan inte lägga till eller redigera en produkt i denna butikskontext; välj en butik i stället för en grupp av butiker."
      "This will delete all the combinations. Do you wish to proceed?" => "Detta kommer att radera alla kombination. Vill du fortsätta?"
      "This will delete the specific price. Do you wish to proceed?" => "Detta kommer att ta bort specialpriset. Vill du fortsätta?"
      "A pack of products can't have combinations." => "En paketprodukt kan inte ha kombinationer."
      "A virtual product can't have combinations." => "En virtuell produkt kan inte ha kombinationer."
      "You can't manage your stock in this shop context: select a shop instead of a group of shops." => "Du kan inte hantera lager i denna butikskontext; välj en butik i stället för en grupp av butiker."
      "There is no attachment yet." => "Det finns ingen bilaga än."
      "No product matches your search. Try changing search terms." => "Inga produkter matchar din sökning. Prova att ändra sökfras."
      "Stock successfully updated" => "Lagersaldo uppdaterades"
     ]
     "ShopThemeGlobal" => array:68 [
      "Add to cart" => "Lägg i varukorgen"
      "Quick view" => "Snabbtitt"
      "Add to Wishlist" => "Lägg i önskelistan"
      "Add to Compare" => "Lägg till jämförelse"
      "Newsletter signup" => "Registrera Nyhetsbrev "
      "JOIN" => "GÅ MED"
      "(tax included)" => "(varav moms)"
      "Undefined" => "Odefinierad"
      "Addresses" => "Adresser"
      "None" => "Ingen"
      "No" => "Nej"
      "Yes" => "Ja"
      "Merchandise returns" => "Varureturer"
      "The page you are looking for was not found." => "Sidan du sökte kunde inte hittas."
      "Our Offers" => "Våra erbjudanden"
      "Log in" => "Logga in"
      "Create new account" => "Skapa nytt konto"
      "Monday" => "Måndag"
      "Tuesday" => "Tisdag"
      "Wednesday" => "Onsdag"
      "Thursday" => "Torsdag"
      "Friday" => "Fredag"
      "Saturday" => "Lördag"
      "Sunday" => "Söndag"
      "(tax incl.)" => "(inkl. moms)"
      "(tax excl.)" => "(exkl. moms)"
      "(tax excluded)" => "(exklusive moms)"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "List of subcategories in %category_name%:" => "Lista av underkategorier i %category_name%:"
      "Phone:" => "Telefon:"
      "Email:" => "E-post:"
      "Opening hours" => "Öppettider"
      "Contact us" => "Kontakta oss"
      "Fax:" => "Fax:"
      "Call us:" => "Ring oss:"
      "Email us:" => "Mejla oss:"
      "Store information" => "Butiksinformation"
      "Call us: [1]%phone%[/1]" => "Ring oss: [1]%phone%[/1]"
      "Fax: [1]%fax%[/1]" => "Fax: [1]%fax%[/1]"
      "Email us: [1]%email%[/1]" => "Maila oss: [1]%email%[/1]"
      "Currency:" => "Valuta:"
      "Currency dropdown" => "Valutameny"
      "Get our latest news and special sales" => "Få våra senaste nyheter och erbjudanden"
      "Carousel buttons" => "Karusellknappar"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Language:" => "Språk:"
      "Language dropdown" => "Språkmeny"
      "%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%" => "%copyright% %year% - E-handelsprogramvara av %prestashop%"
      "Active filters" => "Aktiva filter"
      "(no filter)" => "(inget filter)"
      "Sort by:" => "Sortera efter:"
      "logo" => "logotyp"
      "Close" => "Stäng"
      "List of pages in %category_name%:" => "Lista av sidor i %category_name%:"
      "List of sub categories in %name%:" => "Lista av underkategorier i %name%:"
      "Sitemap" => "Webbplatskarta"
      "Our stores" => "Våra butiker"
      "About and Contact" => "Om och Kontakt"
      "Home" => "Hem"
      "Date" => "Datum"
      "Status" => "Status"
      "We'll be back soon." => "Vi är snart tillbaka."
      "Sorry for the inconvenience." => "Ursäkta olägenheten."
      "Search again what you are looking for" => "Sök igen"
      "403 Forbidden" => "403 Förbjuden"
      "You cannot access this store from your country. We apologize for the inconvenience." => "Du kan inte komma åt vår butik från ditt land. Vi ber om ursäkt för besväret."
     ]
     "ShopThemeActions" => array:55 [
      "Quick view" => "Snabbtitt"
      "Download" => "Nedladdning"
      "Do not show this popup again" => "Visa inte denna popup-ruta igen"
      "Add a new address" => "Lägg till en ny adress"
      "Cart" => "Varukorg"
      "Reset all filter" => "Återställ alla filter"
      "Refresh" => "Uppdatera"
      "Save Address" => "Spara adress"
      "ok" => "ok"
      "Order with an obligation to pay" => "Beställning med betalningsansvar"
      "Send" => "Skicka"
      "Choose file" => "Välj fil"
      "Sign out" => "Logga ut"
      "Sign in" => "Logga in"
      "Subscribe" => "Prenumerera"
      "OK" => "OK"
      "Share" => "Dela"
      "Continue shopping" => "Fortsätt shoppa"
      "Proceed to checkout" => "Gå till kassan"
      "Remove" => "Ta bort"
      "remove from cart" => "ta bort från varukorg"
      "Show" => "Visa"
      "Hide" => "Göm"
      "Previous" => "Föregående"
      "Next" => "Nästa"
      "Filter By" => "Filtrera på"
      "Clear all" => "Avmarkera alla"
      "View products" => "Visa produkter"
      "Add to cart" => "Lägg till i varukorgen"
      "Quantity" => "Antal"
      "Remove Image" => "Ta bort bild"
      "Save Customization" => "Spara anpassning"
      "Filter" => "Filtrera"
      "Back to top" => "Tillbaka till toppen"
      "Select" => "Välj"
      "Cancel" => "Avbryt"
      "show details" => "visa detaljer"
      "Take advantage of our exclusive offers:" => "Dra nytta av våra erbjudanden:"
      "Add" => "Lägg till"
      "Continue" => "Fortsätt"
      "edit" => "redigera"
      "add new address" => "lägg till ny adress"
      "Edit" => "Redigera"
      "Choose" => "Välj"
      "Checkout" => "Kassa"
      "Delete" => "Ta bort"
      "Update" => "Uppdatera"
      "Save" => "Spara"
      "Create new address" => "Skapa ny adress"
      "Reorder" => "Beställ igen"
      "Print out" => "Skriv ut"
      "Send reset link" => "Skicka återställningslänk"
      "Back to login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Back to Login" => "Tillbaks till inloggningen"
      "Change Password" => "Ändra lösenord"
     ]
     "messages" => array:508 [
      "Quick view" => "Snabbtitt"
      "Invoice Number" => "Fakturanummer"
      "Tax Excluded" => "Exkl. Moms"
      "Tax Included" => "Inkl. Moms"
      "%d product(s) successfully created." => "%d produkt(er) skapades framgångsrikt"
      "Attributes generator" => "Attributgenerator"
      "The Combinations Generator is a tool that allows you to easily create a series of combinations by selecting the related attributes. For example, if you're selling t-shirts in three different sizes and two different colors, the generator will create six combinations for you." => "Kombinationsgeneratorn är ett verktyg som enkelt låter dig skapa en serie av kombinationer genom att välja relaterade attribut. Till exempel, om du säljer t-tröjor i tre olika storlekar och två olika färger, kommer generatorn att skapa sex kombinationer åt dig."
      "You're currently generating combinations for the following product:" => "Du skapar just nu kombinationer för följande produkt:"
      "Step 1: On the left side, select the attributes you want to use (Hold down the "Ctrl" key on your keyboard and validate by clicking on "Add")" => "Steg 1: På vänster sida, välj de attribut du vill använda (tryck ner "CTRL" knappen på ditt tangentbord och markera dina attribut, klicka därefter på "Lägg till")"
      "Impact on the product price" => "Inverkan på produktpriset"
      "Impact on the product weight" => "Inverkan på Produktens Vikt"
      "Select a default quantity, and reference, for each combination the generator will create for this product." => "Steg 2 (frivillig): Välj standard lagersaldo samt referens för dina kombinationer som generatorn kommer att skapa för den här produkten"
      "Default Quantity:" => "Standardantal:"
      "Default Reference:" => "Standardreferens:"
      "Please click on "Generate these combinations"." => "Vänligen klicka på "Generera dessa kombinationer"."
      "Generate these combinations" => "Generera dessa kombinationer"
      "[undefined]" => "[odefinierad]"
      "If enabled, the voucher will not apply to products already on sale." => "Om det är aktiverat, kommer kupongen inte att tillämpas på produkter som redan har nedsatt pris."
      "Add a rule concerning" => "Lägg till en regel för"
      "The product(s) are matching one of these:" => "Produkt(er) som matchar en av dessa:"
      "Discount name" => "Rabatt namn"
      "Sync success" => "Synkronisering lyckades"
      "Close" => "Stäng"
      "Customer since: %s" => "Kunder sedan: %s"
      "Choose a template" => "Välj en mall"
      "Send" => "Skicka"
      "You can add a comment here." => "Du kan lägga till en kommentar här."
      "Customer ID:" => "Kund ID:"
      "Order #" => "Beställ #"
      "Product #" => "Produkt #"
      "Subject:" => "Ämne:"
      "Valid orders:" => "Giltiga beställningar:"
      "%firstname% %lastname% has not registered any addresses yet" => "%firstname% %lastname% har inte registrerat någon adress än"
      "No result" => "Inget resultat"
      "Real Time" => "Realtid"
      "Discount:" => "Rabatt:"
      "Download" => "Nerladdning"
      "Read more about the CSV format at:" => "Läs mer om CSV-formatet på:"
      "or" => "eller"
      "The locale must be installed" => "Lokaliseringspaketet måste installeras"
      "Multiple value separator" => "Värdeseparator"
      "Please name your data matching configuration in order to save it." => "Namnge din matchnings-konfiguration för att spara den."
      "Match your data" => "Matcha din data"
      "Please match each column of your source file to one of the destination columns." => "Vänligen matcha varje kolumn i din källfil till en av destinationskolumnerna."
      "Load a data matching configuration" => "Ladda konfiguration av matchningsdata"
      "Load" => "Öppna"
      "Save your data matching configuration" => "Spara konfiguration av matchningsdata"
      "Two columns cannot have the same type of values" => "Två kolumner kan inte ha samma värdetyp"
      "This column must be set:" => "Den här kolumnen måste anges:"
      "Rows to skip" => "Rader att hoppa över"
      "Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers." => "Ange hur många av de första raderna i filen ska hoppas över när du importerar data. Till exempel, sätt till 1 om den första raden i filen innehåller rubriker."
      "Password" => "Lösenord"
      "Your password has been successfully changed." => "Ditt lösenord har ändrats."
      "Delete item #" => "Ta bort objekt #"
      "You might be interested in" => "Du kanske är intresserad av"
      "Translate" => "Översätt"
      "Update" => "Uppdatera"
      "Generate RTL Stylesheets" => "Generera RTL-stylesheet"
      "Manage hooks" => "Hantera krokar"
      "Uninstall" => "Avinstallera"
      "See all modules" => "Visa alla moduler"
      "To add a new module, simply connect to your PrestaShop Addons account and all your purchases will be automatically imported." => "För att lägga till ett nytt tema, koppla upp till ditt PrestaShop Addons-konto, alla dina köp kommer att importeras automatiskt."
      "Can I add my own modules?" => "Kan jag lägga till mina egna moduler?"
      "Please note that for security reasons, you can only add modules that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace." => "Av säkerhetsskäl, så kan du bara lägga till teman som distribueras via PrestaShop Addons, den officiella marknadsplatsen."
      "Module" => "Modul"
      "Normal view" => "Normal vy"
      "Favorites view" => "Favorit vy"
      "Tab" => "Flik"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Interest" => "Ränta"
      "Favorite" => "Favorit"
      "Other Modules" => "Andra moduler"
      "Installed Modules" => "Installerade moduler"
      "Disabled Modules" => "Inaktiverade moduler"
      "Filter by" => "Filtrera på"
      "Installed & Not Installed" => "Installerad och avinstallera"
      "Modules Not Installed " => "Moduler inte installerade "
      "Enabled & Disabled" => "Aktiverad och Inaktiverad"
      "Enabled Modules" => "Aktiverade Moduler"
      "Authors" => "Författare"
      "All Modules" => "Alla moduler"
      "Free Modules" => "Gratis moduler"
      "Partner Modules (Free)" => "Partnermoduler (kostnadsfria)"
      "Must Have" => "Måste ha"
      "Modules purchased on Addons" => "Moduler köpta på Addons"
      "All authors" => "Alla författare"
      "All countries" => "Alla länder"
      "Current country:" => "Aktuellt land:"
      "Would you like to delete the content related to this module ?" => "Vill du ta bort innehållet som är relaterat till den här modulen?"
      "Confirm reset" => "Bekräfta återställning"
      "No - reset only the parameters" => "Nej - återställ bara parametrar"
      "Yes - reset everything" => "Ja - återställ allt"
      "Preferences saved" => "Inställningar sparade"
      "Remove from Favorites" => "Ta bort från favoriter"
      "Mark as Favorite" => "Markera som favorit"
      "Module %1s " => "Modul %1s "
      "Official, PrestaShop certified module. Free, secure and includes updates!" => "Officiell modul certifierad av PrestaShop. Gratis, säker och uppdateringar ingår!"
      "Update it!" => "Uppdatera!"
      "Install the selection" => "Installera valet"
      "Uninstall the selection" => "Avinstallera valet"
      "by" => "av"
      "You bought this module on PrestaShop Addons. Thank You." => "Du köpte den här modulen på PrestaShop Addons. Tack."
      "Bought" => "Köpt"
      "This module is available on PrestaShop Addons" => "Den här modulen finns på PrestaShop Addons"
      "Popular" => "Populära"
      "Official" => "Officiell"
      "Need update" => "Behöver uppdateras"
      "Free" => "Gratis!"
      "Read more" => "Läs mer"
      "Install" => "Installera"
      "If you want to be able to fully use the AdminModules panel and have free modules available, you should enable the following configuration on your server:" => "Om du vill kunna använda AdminModules-panelen och ha tillgång till gratis moduler, bör du aktivera följande konfiguration på din server:"
      "Enable PHP's allow_url_fopen setting" => "Aktivera PHP-inställningen allow_url_fopen"
      "Enable PHP's OpenSSL extension" => "Aktivera PHP-modulen OpenSSL"
      "Connect your shop to PrestaShop's marketplace in order to automatically import all your Addons purchases." => "Koppla din butik till PrestaShop's marknadsplats för att automatiskt importera alla dina köpta moduler."
      "Don't have an account?" => "Har du inget konto?"
      "Discover the Power of PrestaShop Addons! Explore the PrestaShop Official Marketplace and find over 3 500 innovative modules and themes that optimize conversion rates, increase traffic, build customer loyalty and maximize your productivity" => "Upptäckt kraften hos PrestaShop Addons! Utforska PrestaShop's officiella marknadsplats och hitta mer än 3500 innovation moduler och teman som optimerar din konvertering, ökar trafik, bygger kundlojalitet och maximerar din produktivitet"
      "Connect to PrestaShop Addons" => "Koppla upp till PrestaShop Addons"
      "I forgot my password" => "Jag har glömt mitt lösenord"
      "Create an Account" => "Skapa ett konto"
      "Sign in" => "Logga in"
      "What Should I Do?" => "Vad borde jag göra?"
      "Proceed with the installation" => "Fortsätt med installationen"
      "Do you want to install this module that could not be verified by PrestaShop?" => "Vill du installera den här modulen som inte kan verifieras av PrestaShop?"
      "Since you may not have downloaded this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is not adding some undisclosed functionalities. We advise you to install it only if you trust the source of the content." => "Eftersom du inte laddat ner den här modulen från PrestaShop Addons, så kan vi inte gå i god för funktionen. Vårt råd är att bara installera den om du litar på modulens källa."
      "What's the risk?" => "Vad är risken?"
      "Am I at Risk?" => "Är det riskabelt?"
      "A module that hasn't been verified may be dangerous and could add hidden functionalities like backdoors, ads, hidden links, spam, etc. Don’t worry, this alert is simply a warning." => "En modul som inte har verifierats kan vara skadlig och innehålla dolda funktioner som bakdörrar, annonser, länkar, spam o.s.v. Var inte orolig, detta är bara en varning."
      "PrestaShop, being an open-source software, has an awesome community with a long history of developing and sharing high quality modules. Before installing this module, making sure its author is a known community member is always a good idea (by checking [1]our forum[/1] for instance)." => "PrestaShop är mjukvara av typen open source och har en fantastisk community med en lång historia av utveckling av moduler av hög kvalitet. Innan du installerar den här modulen, kan det vara bra att säkerställa att den som gjort modulen är en känd medlem av utvecklarna (genom att ex. kolla [1]vårt forum[/1])."
      "If you trust or find the author of this module to be an active community member, you can proceed with the installation." => "Om du litar på utvecklaren av modulen, så kan du fortsätta med installationen."
      "Otherwise you can look for similar modules on the official marketplace. [1]Click here to browse PrestaShop Addons[/1]." => "Annars kan du leta efter en liknande modul på vår officiella marknadsplats. [1]Klicka för att komma till PrestaShop Addons[/1]."
      "Back" => "Tillbaka"
      "This module could not be verified by PrestaShop." => "Den här modulen kunde inte verifieras av PrestaShop."
      "Since you may not have installed this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is complying with our safety requirements (e.g. that it is not adding some undisclosed functionalities such as ads, hidden links, spam, etc...)." => "Eftersom du inte har installerat den här modulen från PrestaShop Addons, så kan vi inte bekräfta att modulen följer våra säkerhetskrav (ex. att inga extra funktioner lagts till, så som annonser, gömda länkar, spam m.m...)."
      "You can search for similar modules on the official marketplace." => "Du kan leta efter liknande moduler på den officiella marknadsplatsen."
      "[1]Click here to browse our catalog on PrestaShop Addons[/1]." => "[1]Klicka här för att titta i vår katalog på PrestaShop Addons[/1]."
      "This generally happens when the module isn't distributed through our official marketplace, PrestaShop Addons - or when your server failed to communicate with PrestaShop Addons." => "Det här uppstår när en modul inte distribueras via vår officiella marknadsplats, PrestaShop Addons - eller om din server inte lyckas kommunicera med PrestaShop Addons."
      "Author" => "Författare"
      "Back to modules list" => "Tillbaka till modullistan"
      "You are about to install "%s", a module which is not compatible with your country." => "Du håller på att installera "%s", en modul som inte är kompatibel med ditt land."
      "This module was not verified by PrestaShop hence we cannot certify that it works well in your country and that it complies with our quality requirements." => "Den här modulen är inte verifierad av PrestaShop, därför kan vi inte försäkra att den fungerar bra i ditt land och att den följer våra kvalitetskrav."
      "Use at your own risk." => "Använd på egen risk."
      "If you are unsure about this, you should contact the Customer Service of %s to ask them to make the module compatible with your country." => "Om du är osäker så kan du kontakta kundtjänst hos %s och förhöra dig om modulen är kompatibel för ditt land."
      "Moreover, we recommend that you use an equivalent module: compatible modules for your country are listed in the "Modules" tab of your back office." => "I vilket fall som helst, vi rekommenderar att du använder en motsvarande modul: kompatibla moduler för ditt land finns i fliken "Moduler" i admin."
      "If you are unsure about this module, you can look for similar modules on the official marketplace." => "Om du är osäker på den här modulen så kan du leta efter liknande moduler på den officiella marknadsplatsen."
      "Click here to browse PrestaShop Addons." => "Klicka här för att leta på PrestaShop Addons."
      "Manage translations" => "Hantera översättningar"
      "Addons membership provides access to all our PrestaShop modules." => "Medlemskap på Addons ger dig tillgång till alla dina PrestaShop-moduler."
      "Once connected, your new modules will be automatically installed." => "När du är uppkopplad kommer dina nya moduler att installeras automatiskt."
      "Sign up" => "Skapa konto"
      "Connect to PrestaShop Marketplace account" => "Koppla upp mot ditt konto på Prestashop Marketplace"
      "Log in" => "Logga in"
      "The module must either be a Zip file (.zip) or a tarball file (.tar, .tar.gz, .tgz)." => "Modulen måste vara en fil av typen Zip (.zip) eller tarball (.tar, .tar.gz, .tgz)."
      "Upload a module from your computer." => "Ladda upp modulen från datorn."
      "Module file" => "Modul-fil"
      "Choose a file" => "Välj en fil"
      "Upload this module" => "Ladda upp den här modulen"
      "An upgrade is available for some of your modules!" => "En uppdatering finns tillgänglig för en eller flera av dina moduler!"
      "Favorites" => "Favoriter"
      "All" => "Alla"
      "Add a new module" => "Lägg till en ny modul"
      "List of modules" => "Lista av moduler"
      "Update all" => "Uppdatera alla"
      "Check for update" => "Leta efter uppdateringar"
      "Help" => "Hjälp"
      "(%s votes)" => "(%s röster)"
      "(%s vote)" => "(%s röst)"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Merchant benefits" => "Förmåner för handlare"
      "Install module" => "Installera modul"
      "View on PrestaShop Addons" => "Visa på PrestaShop Addons"
      "v" => "v"
      "This module is available for free thanks to our partner." => "Den här modulen är tillgänglig gratis tack vare vår partner. "
      "Not Installed" => "Inte installerad"
      "Installed" => "Installerad"
      "More modules on addons.prestashop.com" => "Fler moduler på addons.prestashop.com"
      "No module was found for this hook." => "Inga modul för denna krok"
      "The controller %s is missing or invalid." => "Kontroller %s saknas eller är ogiltig."
      "Back to the previous page" => "Tillbaka till föregående sida"
      "Go to the dashboard" => "Gå till startsidan"
      "See the document" => "Visa dokumentet"
      "Set payment form" => "Ange betalningsform"
      "Add note" => "Lägg till notering"
      "Edit note" => "Ändra notis"
      "Existing" => "Existerar"
      "New" => "Ny"
      "%refund_date% - %refund_amount%" => "%refund_date% - %refund_amount%"
      "%return_date% - %return_quantity% - %return_state%" => "%return_date% - %return_quantity% - %return_state%"
      "Quantity:" => "Antal:"
      "Show carts and orders for this customer." => "Visa varukorgar och beställningar från den här kunden"
      "Hide carts and orders for this customer." => "Dölj kundvagnar och beställningar från denna kund"
      "Change" => "Ändra"
      "Gift" => "Gåva"
      "Search for an existing product by typing the first letters of its name." => "Sök efter en befintlig produkt genom att skriva de första bokstäverna i produktnamnet."
      "Transform a guest into a customer" => "Omvandla till kund"
      "Process a standard refund" => "Genomför en återbetalning"
      "Process a partial refund" => "Genomför en delvis återbetalning"
      "Refunded" => "Återbetalas"
      "Return products" => "Varureturer"
      "Refund products" => "Återbetalning produkter"
      "Cancel products" => "Avbryt produkter"
      "Keywords" => "Nyckelord"
      "Warehouse" => "Lager"
      "Attribute" => "Attribut"
      "Attachment" => "Bilaga"
      "Category" => "Kategori"
      "Brand" => "Varumärke"
      "Supplier" => "Leverantör"
      "Number of products:" => "Antal produkter:"
      "Product name" => "Produktnamn"
      "Attribute name" => "Attributnamn"
      "Supplier Reference" => "Leverantör referens"
      "Wholesale price" => "Partihandel pris"
      "EAN13" => "EAN13"
      "UPC" => "UPC"
      "Available Quantity" => "Tillgängligt antal"
      "N/A" => "N / A"
      "Page" => "Sida"
      "Layout" => "Design"
      "Search on PrestaShop Marketplace:" => "Sök på PrestaShop Marketplace:"
      "Or" => "eller"
      "See all themes" => "Visa alla teman"
      "Add a new theme" => "Lägg till ett nytt tema"
      "To add a new theme, simply connect to your PrestaShop Addons account: your new theme will be automatically imported to your shop." => "För att lägga till ett nytt tema, anslut mot ditt PrestaShop Addons-konto: ditt tema kommer automatiskt att importeras till din butik."
      "You can choose among 1,500+ professional templates!" => "Du kan välja mellan 1,500+ templates!"
      "Can I add my own theme?" => "Kan jag lägga till ett eget tema?"
      "Please note that for security reasons, you can only add themes that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace." => "Av säkerhetsskäl, så kan du bara lägga till teman som distribueras via PrestaShop Addons, den officiella marknadsplatsen."
      "You can also create a new theme below." => "Du kan även skapa ett nytt tema nedan."
      "Choose layouts" => "Välj layouter"
      "Use this theme" => "Använd det här temat"
      "Delete this theme" => "Ta bort det här temat"
      "Designed by %s" => "Designat av %s"
      "Configure your page layouts" => "Konfigurera dina sidlayouter"
      "Each page can use a different layout, choose it among the layouts bundled in your theme." => "Varje sida kan använda en annan layout, välj det bland de layouter som ingår i ditt tema."
      "Reset to defaults" => "Återställ till standard"
      "The "%1$s" theme has been successfully installed." => "Temat "%1$s" installerades."
      "The following module(s) were not installed properly:" => "Följande modul(er) har inte installerats korrekt:"
      "Warning: You may have to regenerate images to fit with this new theme." => "Varning: Du kanske måste generera nya bilder som passar med det nya temat."
      "Go to the thumbnails regeneration page" => "Gå till sidan för att generera nya miniatyrer"
      "Warning: This image type doesn’t exist. To manually set it, use the values below to create a new image type (in the "Images" page under the "Design" menu):" => "Varning: Den här bildtypen existerar inte. För att manuellt ställa in den, använda värdena nedan för att skapa en ny bildtyp ("Bilder" under menyn "Design"):"
      "Name image type:" => "Namn på bildtyp:"
      "(width: %1$spx, height: %2$spx)." => "(bredd: %1$spx, höjd: %2$spx)."
      "Images have been correctly updated in the database:" => "Bilder har uppdaterats i databasen:"
      "Finish" => "Avsluta"
      "%limit% for suhosin.post.max_vars." => "%limit% för suhosin.post.max_vars."
      "%limit% for suhosin.request.max_vars." => "%limit% för suhosin.request.max_vars."
      "You MUST use this syntax in your translations. Here are several examples:" => "Du MÅSTE använda följande syntax i översättningen, se följande exempel:"
      "%d" => "%d"
      "Resource" => "Resurs"
      "Date range" => "Datumintervall"
      "Custom" => "Anpassad"
      "to" => "till"
      "Compare to" => "Jämför med"
      "Previous period" => "Föregående period"
      "Previous Year" => "Föregående År"
      "Previous year" => "Föregående år"
      "Sunday" => "Söndag"
      "Monday" => "Måndag"
      "Tuesday" => "Tisdag"
      "Wednesday" => "Onsdag"
      "Thursday" => "Torsdag"
      "Friday" => "Fredag"
      "Saturday" => "Lördag"
      "Sun" => "Sön"
      "Mon" => "Mån"
      "Tue" => "Tis"
      "Wed" => "Ons"
      "Thu" => "Tor"
      "Fri" => "Fre"
      "Sat" => "Lör"
      "Su" => ""
      "Mo" => ""
      "Tu" => "Ti"
      "We" => "On"
      "Th" => "To"
      "Fr" => "Fr"
      "Sa" => ""
      "January" => "Januari"
      "February" => "Februari"
      "March" => "Mars"
      "April" => "April"
      "May" => "Maj"
      "June" => "Juni"
      "July" => "Juli"
      "August" => "Augusti"
      "September" => "September"
      "October" => "Oktober"
      "November" => "November"
      "December" => "December"
      "Jan" => "Jan"
      "Feb" => "Feb"
      "Mar" => "Mar"
      "Apr" => "Apr"
      "May " => "Maj "
      "Jun" => "Jun"
      "Jul" => "Jul"
      "Aug" => "Aug"
      "Sep" => "Sep"
      "Oct" => "Okt"
      "Nov" => "Nov"
      "Dec" => "Dec"
      "Customers" => "Kunder"
      "Orders" => "Ordrar"
      "Income" => "Inkomst"
      "Message" => "Meddelande"
      "Traffic" => "Trafik"
      "Conversion" => "Omvandling"
      "Group:" => "Grupp:"
      "Add tag" => "Lägg till en etikett"
      "Remove" => "Ta bort"
      "Change password..." => "Ändra lösenord..."
      "Current password" => "Nuvarande lösenord"
      "Password should be at least 8 characters long." => "Lösenordet bör vara minst 8 tecken långt."
      "New password" => "Nytt lösenord"
      "Confirm password" => "Bekräfta lösenord"
      "Generate password" => "Generera lösenord"
      "Invalid" => "Ogiltig"
      "Okay" => "Ok"
      "Good" => "Bra"
      "Fabulous" => "Underbar"
      "Invalid password confirmation" => "Ogiltig lösenordsbekräftelse"
      "Now" => "Nu"
      "Done" => "Klart"
      "Choose Time" => "Välj tid"
      "Time" => "Tid"
      "Hour" => "timme"
      "Minute" => "minut"
      "Group name" => "Gruppnamn"
      "No group created" => "Ingen grupp har skapats"
      "No records found" => "Inga resultat"
      "%" => "%"
      "Select all" => "Markera alla"
      "Unselect all" => "Avmarkera alla"
      "Display" => "Visa"
      "result(s)" => "resultat"
      "Please fill at least one field to perform a search in this list." => "Vänligen fyll i minst ett fält för att göra en sökning i denna lista."
      "Refresh list" => "Uppdatera lista"
      "Show SQL query" => "Visa SQL-fråga"
      "Export to SQL Manager" => "Exportera till SQL-Hanteraren"
      "Shop group" => "Butiksgrupp"
      "To" => "Till"
      "and stay" => "och stanna"
      "From" => "Från"
      "Reset" => "Återställ"
      "Modules list" => "Modullista"
      "No modules available in this section." => "Inga moduler finns tillgängliga i denna sektion."
      "View all available payments solutions" => "Visa alla tillgängliga betalsätt"
      "It seems there are no recommended payment solutions for your country." => "Det verkar inte finnas några rekommenderade betalsätt för ditt land."
      "Do you think there should be one? Let us know!" => "Tycker du att det borde finnas? Låt oss veta!"
      "Recommended Modules and Services" => "Rekommenderade Moduler och Tjänster"
      "(tax excl.)" => "(exkl. moms)"
      "Multistore" => "Multibutiker"
      "Check / Uncheck all" => "Markera/avmarkera alla"
      "You are editing this page for a specific shop or group. Click "Yes" to check all fields, "No" to uncheck all." => "Du ändrar den här sidan för en specifik butik eller grupp. Klicka "Ja" för att markera alla fält, "Nej" för att avmarkera."
      "If you check a field, change its value, and save, the multistore behavior will not apply to this shop (or group), for this particular parameter." => "Om du markerar ett fält, ändrar värdet och sparar, så kommer den globala inställningen för multishop för den här butiken (eller gruppen) inte att gälla."
      "You can't change the value of this configuration field in the context of this shop." => "Du kan inte ändra värdet på detta val för denna butik."
      "Set required fields for this section" => "Ange obligatoriska fält för denna sektion"
      "Required Fields" => "Obligatoriska fält"
      "Select the fields you would like to be required for this section." => "Välj de fält du vill ska vara obligatoriska för denna sektion."
      "Field Name" => "Fältnamn"
      "All shops" => "Alla butiker"
      "%s group" => "%s grupp"
      "(%s selected)" => "(%s vald)"
      "Group: %s" => "Grupp: %s"
      "search..." => "sök..."
      "Add files..." => "Lägg till filer..."
      "Add file..." => "Lägg till fil..."
      "Upload files" => "Ladda upp filer"
      "Upload file" => "Ladda upp en fil"
      "You cannot have more than %s images in total. Please remove some of the current images before adding new ones." => "Du kan inte använda mer än %s bilder totalt. Ta bort några av de nuvarande bilderna innan du lägger till nya."
      "Remove file" => "Ta bort fil"
      "File size" => "Filstorlek"
      "You have reached the limit (%s) of files to upload, please remove files to continue uploading" => "Du har nått gränsen (%s) på hur många filer som kan laddas upp, ta bort filer för att fortsätta"
      "Add files" => "Lägg till filer"
      "Add file" => "Lägg till fil"
      "Download current file (%skb)" => "Ladda ner aktuell fil (%skb)"
      "Download current file" => "Ladda ner aktuell fil"
      "You can upload a maximum of %s files" => "Du kan ladda upp max %s fil(er)"
      "There are %d warnings." => "Det finns %d varningar."
      "Click here to see more" => "Klicka här för att se mer"
      "Hide warning" => "Göm varning"
      "There is %d warning." => "Det är %d varning."
      "%d errors" => "%d fel"
      "There are %d warnings:" => "Det finns %d varningar:"
      "123.45.67.89" => "123.45.67.89"
      "Your profile" => "Din profil"
      "Sign out" => "Logga ut"
      "Oh no!" => "Åh nej!"
      "The mobile version of this page is not available yet." => "Den mobila versionen av denna sida är inte tillgänglig ännu."
      "Please use a desktop computer to access this page, until is adapted to mobile." => "Vänligen använd en dator för att komma åt denna sida, tills anpassningen är klar för mobilen."
      "Thank you." => "Tack."
      "Quick Access" => "Snabbmeny"
      "Please name this shortcut:" => "Vänligen ange ett namn för genvägen:"
      "Remove from QuickAccess" => "Ta bort från Snabbval"
      "Add current page to QuickAccess" => "Lägg till nuvarande sida till Snabbval"
      "Manage quick accesses" => "Hantera snabbåtkomst"
      "Search (e.g.: product reference, customer name…)" => "Sök (t.ex.: modellbeteckning , kundnamn…)"
      "Everywhere" => "överallt"
      "What are you looking for?" => "Vad söker du efter?"
      "Catalog" => "Katalog"
      "Product name, SKU, reference..." => "Produktnamn, SKU, referens..."
      "by name" => "Efter namn"
      "Email, name..." => "Mailadress, namn..."
      "by ip address" => "på ipadress"
      "by IP address" => "från IP-adress"
      "Order ID" => "Order-ID"
      "Invoices" => "Fakturor"
      "Carts" => "Varukorgar"
      "Cart ID" => "Varukorgs-id"
      "Modules" => "Moduler"
      "Module name" => "Modulnamn"
      "SEARCH" => "SÖK"
      "View my shop" => "Visa min butik"
      "%1$s on line %2$s in file %3$s" => "%1$s på rad %2$s i fil %3$s"
      "This field will be modified for all your shops." => "Det här fältet kommer att ändras för alla dina butiker."
      "This field will be modified for all shops in this shop group:" => "Det här fältet kommer att ändras för alla butiker i den här butiksgruppen:"
      "This field will be modified for this shop:" => "Det här fältet ändras för den här butiken:"
      "A new order has been placed on your shop." => "En ny beställning har inkommit i din butik."
      "Order number:" => "Beställningsnummer:"
      "Total:" => "Totalt:"
      "From:" => "Från:"
      "View this order" => "Visa denna order"
      "A new customer registered on your shop." => "En ny kund registrerade sig i din butik."
      "Customer name:" => "Kundens namn:"
      "A new message was posted on your shop." => "Ett nytt meddelande skickades till din butik."
      "Read this message" => "Läs detta meddelande"
      "Choose language" => "Välj språk"
      "Update successful" => "Uppdateringar framgångsrika"
      "PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection." => "PrestaShop kunde inte logga in på Addons, vänligen kontrollera dina uppgifter och din internetanslutning."
      "Search for a product" => "Sök produkt"
      "Your shop is in debug mode." => "Din butik är i felsökningsläge."
      "All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode." => "Alla PHP-fel och meddelanden visas. När du inte längre behöver det, [1]stäng av[/1] det här läget."
      "Debug mode" => "Felsökningsläge"
      "Your shop is in maintenance." => "Din butik är i underhållsläge."
      "Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab." => "Dina besökare och kunder kommer inte åt din butik när den är i underhållsläge. %s För att hantera underhållsläge, gå till Inställningar > Underhåll."
      "Maintenance mode" => "Underhållsläge"
      "For security reasons, you must also delete the /install folder." => "Av säkerhetsskäl så måste du också ta bort katalogen /install."
      "Add" => "Lägg till"
      "Edit" => "Redigera"
      "List" => "Lista"
      "View details" => "Visa detaljer"
      "Options" => "Alternativ"
      "Generator" => "Generator"
      "Add new" => "Lägg till nytt"
      "View" => "se"
      "yes" => "ja"
      "no" => "nej"
      "%s: %s" => "%s: %s"
      "filter by %s" => "filtrera på %s"
      "%s deletion" => "%s radering"
      "%s addition" => "%s tillägg"
      "%s modification" => "%s ändring"
      "Edit: %s" => "Redigera: %s"
      "Export" => "Exportera"
      "Recommended Modules" => "Rekommenderade moduler"
      "Bad SQL query" => "Felaktig SQL-fråga"
      "Operational" => "Fungerande"
      "Degraded Performance" => "Försämrad Prestanda"
      "Partial Outage" => "Tillfälligt Avbrott"
      "Major Outage" => "Större Avbrott"
      "Cancel" => "Avbryt"
      "Add my IP" => "Lägg till min IP"
      "Comment:" => "Kommentar:"
      "Administration" => "Administration"
      "Advertising and Marketing" => "Reklam och Marknadsföring"
      "Analytics and Stats" => "Analys och Statistik"
      "Taxes & Invoicing" => "Skatter och Fakturor"
      "Checkout" => "Kassa"
      "Content Management" => "Innehållshantering"
      "Customer Reviews" => "Kundrecensioner"
      "Front office Features" => "Front Office-funktioner"
      "Internationalization and Localization" => "Internationalisering och lokalisering"
      "Merchandising" => "Varuexponering"
      "Migration Tools" => "Migreringsverktyg"
      "Payments and Gateways" => "Betalningar och Gateways"
      "Site certification & Fraud prevention" => "Webbplatscertifiering och Bedrägeribekämpning"
      "Pricing and Promotion" => "Prissättning och Erbjudanden"
      "Quick / Bulk update" => "Snabb- och Bulkuppdatering"
      "SEO" => "SEO"
      "Shipping and Logistics" => "Frakt och Logistik"
      "Slideshows" => "Bildspel"
      "Comparison site & Feed management" => "Webbplatsjämförelse och Feed-hantering"
      "Marketplace" => "Marknadsplats"
      "Mobile" => "Mobil"
      "Dashboard" => "Kontrollpanel"
      "Internationalization & Localization" => "Internationalisering och Lokalisering"
      "Emailing & SMS" => "E-post och SMS"
      "Social Networks" => "Sociala nätverk"
      "Social & Community" => "Socialt & community"
      "Module not found" => "Modul hittades inte"
      "Modules to update" => "Moduler att uppdatera"
      "Translate this module" => "Översätt den här modulen"
      "This module cannot be installed" => "Den här modulen kan inte installeras"
      "Important Notice" => "Viktig notis"
      "This module is Untrusted for your country" => "Den här modulen är osäker för ditt land"
      "Delete selected" => "Ta bort markerade"
      "Delete selected items?" => "Ta bort markerade objekt?"
      "Class" => "Klass"
      "Position" => "Position"
      "Menus" => "Flikar"
      "Add new menu" => "Lägg till ny meny"
      "Home" => "Hem"
      "Invalid characters:" => "Ogiltiga tecken:"
      "Status" => "Status"
      "Show or hide menu." => "Visa eller dölj meny."
      "Parent" => "Förälder"
      "Back to list" => "Tillbaka till listan"
      "Enable selection" => "Aktivera val"
      "Disable selection" => "Inaktivera val"
     ]
     "ShopThemeCatalog" => array:103 [
      "Quantity" => "Antal"
      "Reviews" => "Recensioner"
      "Last items in stock" => "I lager"
      "Previous" => "Föregående"
      "You Save" => "Du sparar"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Items" => "Produkter"
      "Item" => "Produkt"
      "Categories" => "Kategorier"
      "Pages" => "Sidor"
      "Price drop" => "Prissänkning"
      "Best sellers" => "Bästsäljare"
      "Category: %category_name%" => "Kategori: %category_name%"
      "List of all brands" => "Lista över alla varumärken"
      "Search results" => "Sökresultat"
      "%number% products" => "%number% produkter"
      "%number% product" => "%number% produkt"
      "List of all suppliers" => "Förteckning över alla leverantörer"
      "List of products by supplier %supplier_name%" => "Lista på produkter efter leverantör %supplier_name%"
      "Name, A to Z" => "Namn, A till Ö"
      "Name, Z to A" => "Namn, Ö till A"
      "Price, low to high" => "Pris, lågt till högt"
      "Price, high to low" => "Pris, högt till lågt"
      "Sales, highest to lowest" => "Försäljning, högsta till lägsta"
      "Date added, newest to oldest" => "Tilläggsdatum, nyaste till den äldsta"
      "Date added, oldest to newest" => "Tilläggsdatum, äldsta till nyaste"
      "New product" => "Ny produkt"
      "Online only" => "Online endast"
      "On sale!" => "På rea!"
      "Reduced price" => "Reducerat pris"
      "Pack" => "Paket"
      "Product available with different options" => "Produkten finns med andra alternativ"
      "ean13" => "ean13"
      "isbn" => "isbn"
      "upc" => "upc"
      "Used" => "Begagnad"
      "Refurbished" => "Renoverad"
      "New" => "Ny"
      "Relevance" => "Relevans"
      "%facet_label%: %facet_value%" => "%facet_label%: %facet_value%"
      "Pack content" => "Paketets innehåll"
      "Accessories" => "Tillbehör"
      "Returned" => "Returnerade"
      "Best Sellers" => "Bästsäljare"
      "All best sellers" => "Alla bästsäljare"
      "All brands" => "Alla märken"
      "Brands" => "Varumärken"
      "No brand" => "Inget märke"
      "%s other product in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "%s other products in the same category:" => "%s andra produkter i samma kategori:"
      "Customers who bought this product also bought:" => "Kunder som köpt denna produkt köpte också:"
      "My alerts" => "Mina påminnelser"
      "Popular Products" => "Populära produkter"
      "All products" => "Alla produkter"
      "New products" => "Nyheter"
      "All new products" => "Alla nyheter"
      "1 person is currently watching this product." => "1 person tittar för närvarande på denna produkt."
      "%nb_people% people are currently watching this product." => "%nb_people% personer tittar för närvarande på denna produkt."
      "Last time this product was bought: %date_last_order%" => "Senaste gången den här produkten köptes: %date_last_order%"
      "Last time this product was added to a cart: %date_last_cart%" => "Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: %date_last_cart%"
      "No RSS feed added" => "Inget RSS-flöde tillagt"
      "Search our catalog" => "Sök i vår katalog"
      "Search" => "Sök"
      "On sale" => "På rea"
      "All sale products" => "Alla produkter med nedsatt pris"
      "All suppliers" => "Alla leverantörer"
      "Suppliers" => "Leverantörer"
      "No supplier" => "Inga leverantörer"
      "Viewed products" => "Visade produkter"
      "Showing %from%-%to% of %total% item(s)" => "Visar %from%-%to% av %total% objekt"
      "%1$s: " => "%1$s: "
      "Price" => "Pris"
      "Regular price" => "Baspris"
      "Your customization:" => "Din anpassning:"
      "Brand" => "Varumärke"
      "In stock" => "Finns i lager först"
      "Availability date:" => "Tillgänglig efter datum:"
      "Data sheet" => "Datablad"
      "Specific References" => "Särskilda referenser"
      "Condition" => "Skick"
      "Volume discounts" => "Mängdrabatter"
      "Up to %discount%" => "Upp till %discount%"
      "Save %percentage%" => "Spara %percentage%"
      "Save %amount%" => "Spara %amount%"
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "Instead of %price%" => "I stället för %price%"
      "Including %amount% for ecotax" => "Inklusive %amount% miljöskatt"
      "(not impacted by the discount)" => "(Påverkades inte av rabatten)"
      "(%unit_price%)" => "(%unit_price%)"
      "There are %product_count% products." => "Det finns %product_count% produkter."
      "There is 1 product." => "Det finns 1 produkt."
      "List of products by brand %brand_name%" => "Lista på produkter efter tillverkare %brand_name%"
      "List of products by supplier %s" => "Lista på produkter från leverantör %s"
      "This pack contains" => "Det här paketet innehåller"
      "Description" => "Beskrivning"
      "Product Details" => "Produktdetaljer"
      "Attachments" => "Bilagor"
      "You might also like" => "Du kanske också gillar"
      "Reference" => "Referens"
      "Product" => "Produkt"
      "Unit price" => "Enhets pris"
      "Total price" => "Totalpris"
      "Product customization" => "Produktanpassning"
     ]
     "ShopThemeCheckout" => array:110 [
      "Quantity" => "Antal"
      "Included taxes" => "Varav moms"
      "Invoice" => "Faktura"
      "You can also [1]download your invoice[/1]" => "Du kan också [1]ladda ner ditt beställningsunderlag[/1]"
      "Order with an obligation to pay" => "Slutför beställning"
      "Only for contract customers: Please use our [a]regular checkout[/a] to complete your purchase. Payment by bank wire is only available for contract customers. If you have any questions, please contact our customer service. Thank you!" => "Endast för avtalskunder: Vänligen använd vår [a]vanliga kassa[/a] för att slutföra din beställning. Banköverföring är endast tillgängligt för avtalskunder. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst. Tack!"
      "Complete your purchase through Svea:" => "Genomför din beställning via Svea:"
      "Pay with Svea" => "Betala med Svea"
      " (additional cost of %giftcost% %taxlabel%)" => " (ytterligare kostnad på %giftcost% %taxlabel%)"
      "I would like my order to be gift wrapped %cost%" => "Jag vill att min beställning slås in i presentpapper %cost%"
      "Personal Information" => "Personlig information"
      "I agree to the [terms of service] and will adhere to them unconditionally." => "Jag godkänner [köpvillkoren]."
      "%price% tax incl." => "%price% inkl. moms."
      "%price% tax excl." => "%price% exkl. moms"
      "My Address" => "Min adress"
      "Tax included" => "Inkl. moms"
      "Tax excluded" => "Exkl. moms"
      "Free shipping" => "Fri frakt"
      "Guest order tracking" => "Spårning av gästbeställning"
      "Product Successfully Added to Your Shopping Cart" => "Produkten har lagts i din varukorg"
      "Free" => "Gratis!"
      "Total" => "Totalt:"
      "Subtotal" => "Delsumma"
      "Discount" => "Rabatt"
      "Gift wrapping" => "Presentinslagning"
      "Shipping" => "Frakt"
      "Taxes" => "Skatter"
       …83
     ]
     "ShopThemeCustomeraccount" => array:83 [ …83]
     "ShopFormsLabels" => array:39 [ …39]
     "ModulesCurrencyselectorAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesCustomeraccountlinksAdmin" => array:5 [ …5]
     "ModulesCustomersigninAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesWirepaymentAdmin" => array:21 [ …21]
     "ShopNotificationsSuccess" => array:9 [ …9]
     "ModulesAdvertisingAdmin" => array:11 [ …11]
     "AdminShopparametersNotification" => array:44 [ …44]
     "ModulesCarriercomparisonShop" => array:10 [ …10]
     "AdminNavigationHeader" => array:42 [ …42]
     "ModulesStatssalesAdmin" => array:18 [ …18]
     "ModulesStatsequipmentAdmin" => array:10 [ …10]
     "ModulesMailalertsAdmin" => array:32 [ …32]
     "ModulesRssfeedShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesStatspersonalinfosAdmin" => array:28 [ …28]
     "AdminOrderscustomersNotification" => array:170 [ …170]
     "ModulesImagesliderAdmin" => array:38 [ …38]
     "EmailsSubject" => array:24 [ …24]
     "ModulesPscleanerAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesContactformAdmin" => array:8 [ …8]
     "ModulesTrackingfrontShop" => array:34 [ …34]
     "ShopNotificationsWarning" => array:8 [ …8]
     "ShopFormsErrors" => array:5 [ …5]
     "ShopNavigation" => array:58 [ …58]
     "ModulesDashgoalsAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesCustomtextAdmin" => array:4 [ …4]
     "ModulesTrackingfrontAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesLivetranslationShop" => array:1 [ …1]
     "AdminModulesHelp" => array:15 [ …15]
     "ModulesBuybuttonliteAdmin" => array:9 [ …9]
     "AdminNavigationFooter" => array:7 [ …7]
     "ModulesSpecialsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesSocialfollowShop" => array:9 [ …9]
     "ModulesPagesnotfoundAdmin" => array:18 [ …18]
     "ModulesCashondeliveryShop" => array:7 [ …7]
     "ModulesSharebuttonsAdmin" => array:2 [ …2]
     "AdminGlobal" => array:255 [ …255]
     "AdminLoginNotification" => array:24 [ …24]
     "ModulesCarriercomparisonAdmin" => array:4 [ …4]
     "ModulesEmailsubscriptionAdmin" => array:40 [ …40]
     "ModulesLinklistAdmin" => array:23 [ …23]
     "AdminInternationalFeature" => array:145 [ …145]
     "AdminPaymentHelp" => array:7 [ …7]
     "ModulesFacetedsearchShop" => array:12 [ …12]
     "ModulesBlockreassuranceShop" => array:3 [ …3]
     "ModulesCrosssellingShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesSocialfollowAdmin" => array:18 [ …18]
     "AdminModulesFeature" => array:77 [ …77]
     "ModulesContactformShop" => array:16 [ …16]
     "ModulesStatsoriginAdmin" => array:14 [ …14]
     "AdminInternationalHelp" => array:79 [ …79]
     "ModulesCategoryproductsAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesSekeywordsAdmin" => array:18 [ …18]
     "AdminShippingNotification" => array:18 [ …18]
     "ModulesWelcomeAdmin" => array:55 [ …55]
     "ModulesStatsproductAdmin" => array:20 [ …20]
     "ModulesNewsletterAdmin" => array:23 [ …23]
     "ShopNotificationsInfo" => array:1 [ …1]
     "ModulesDateofdeliveryAdmin" => array:32 [ …32]
     "AdminAdvparametersNotification" => array:231 [ …231]
     "ModulesReminderAdmin" => array:40 [ …40]
     "ModulesContactinfoShop" => array:8 [ …8]
     "AdminCatalogFeature" => array:446 [ …446]
     "ModulesNewproductsAdmin" => array:7 [ …7]
     "ShopFormsHelp" => array:11 [ …11]
     "ModulesStatsregistrationsAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesDashactivityAdmin" => array:29 [ …29]
     "ModulesDataprivacyAdmin" => array:6 [ …6]
     "AdminOrderscustomersHelp" => array:47 [ …47]
     "AdminDesignHelp" => array:49 [ …49]
     "AdminNotificationsWarning" => array:14 [ …14]
     "ModulesStatsbestsuppliersAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesStatsforecastAdmin" => array:38 [ …38]
     "AdminOrderscustomersFeature" => array:351 [ …351]
     "AdminShopparametersHelp" => array:138 [ …138]
     "ModulesMainmenuAdmin" => array:34 [ …34]
     "AdminDashboardFeature" => array:19 [ …19]
     "ModulesContactinfoAdmin" => array:2 [ …2]
     "AdminNavigationMenu" => array:118 [ …118]
     "AdminAdvparametersHelp" => array:102 [ …102]
     "GlobalActions" => array:2 [ …2]
     "AdminNotificationsInfo" => array:11 [ …11]
     "ModulesStatsbestmanufacturersAdmin" => array:3 [ …3]
     "ModulesStatscarrierAdmin" => array:5 [ …5]
     "ShopPdf" => array:95 [ …95]
     "EmailsBody" => array:177 [ …177]
     "ModulesSearchbarShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesViewedproductShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesStatsbestcustomersAdmin" => array:12 [ …12]
     "ModulesGraphnvd3Admin" => array:1 [ …1]
     "AdminStatsNotification" => array:3 [ …3]
     "ModulesFaviconnotificationboAdmin" => array:7 [ …7]
     "ModulesGsitemapAdmin" => array:43 [ …43]
     "ModulesFacetedsearchAdmin" => array:90 [ …90]
     "ModulesStatsdataAdmin" => array:8 [ …8]
     "ModulesRssfeedAdmin" => array:16 [ …16]
     "ModulesProductinfoAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesStatscatalogAdmin" => array:17 [ …17]
     "ModulesCategoryproductsShop" => array:2 [ …2]
     "AdminNotificationsSuccess" => array:26 [ …26]
     "AdminInternationalNotification" => array:131 [ …131]
     "ModulesShoppingcartAdmin" => array:5 [ …5]
     "ModulesStatscheckupAdmin" => array:16 [ …16]
     "ModulesCashondeliveryAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesLegalcomplianceAdmin" => array:63 [ …63]
     "AdminShippingHelp" => array:44 [ …44]
     "ModulesDashproductsAdmin" => array:26 [ …26]
     "AdminPaymentFeature" => array:7 [ …7]
     "ModulesSearchbarAdmin" => array:2 [ …2]
     "ShopNotificationsError" => array:93 [ …93]
     "AdminDesignFeature" => array:83 [ …83]
     "ModulesEmailsubscriptionShop" => array:14 [ …14]
     "AdminPaymentNotification" => array:11 [ …11]
     "AdminDashboardNotification" => array:4 [ …4]
     "ModulesStatsbestproductsAdmin" => array:6 [ …6]
     "ModulesFeederAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesStatsnewsletterAdmin" => array:7 [ …7]
     "ModulesStatsbestcategoriesAdmin" => array:8 [ …8]
     "ModulesLegalcomplianceShop" => array:21 [ …21]
     "ModulesBestsellersShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesNewproductsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesStatsvisitsAdmin" => array:13 [ …13]
     "ModulesLivetranslationAdmin" => array:14 [ …14]
     "ModulesFeaturedproductsShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesMailalertsShop" => array:6 [ …6]
     "ModulesBestsellersAdmin" => array:4 [ …4]
     "ModulesWirepaymentShop" => array:20 [ …20]
     "ModulesSupplierlistAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesSpecialsAdmin" => array:4 [ …4]
     "AdminStatsFeature" => array:11 [ …11]
     "ModulesViewedproductAdmin" => array:6 [ …6]
     "AdminStatsHelp" => array:4 [ …4]
     "ModulesDashtrendsAdmin" => array:15 [ …15]
     "AdminNavigationNotification" => array:23 [ …23]
     "ModulesBrandlistShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesBannerShop" => array:1 [ …1]
     "AdminAdvparametersFeature" => array:345 [ …345]
     "ModulesCrosssellingAdmin" => array:8 [ …8]
     "ModulesGAnalyticsAdmin" => array:23 [ …23]
     "ModulesBannerAdmin" => array:8 [ …8]
     "AdminDesignNotification" => array:36 [ …36]
     "ModulesDateofdeliveryShop" => array:5 [ …5]
     "AdminDashboardHelp" => array:10 [ …10]
     "ModulesBrandlistAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesSharebuttonsShop" => array:4 [ …4]
     "ShopDemoCatalog" => array:67 [ …67]
     "ModulesFeaturedproductsAdmin" => array:12 [ …12]
     "ModulesLinklistShop" => array:2 [ …2]
     "AdminCatalogHelp" => array:142 [ …142]
     "AdminNotificationsError" => array:189 [ …189]
     "AdminNavigationSearch" => array:25 [ …25]
     "AdminGlobalError" => array:1 [ …1]
     "AdminActions" => array:91 [ …91]
     "ModulesAutoupgradeAdmin" => array:193 [ …193]
     "ModulesStatsbestvouchersAdmin" => array:4 [ …4]
     "AdminShopparametersFeature" => array:311 [ …311]
     "AdminShippingFeature" => array:64 [ …64]
     "ModulesStatsstockAdmin" => array:9 [ …9]
     "ModulesStatsliveAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesBlockreassuranceAdmin" => array:5 [ …5]
     "AdminLoginFeature" => array:9 [ …9]
     "ModulesCheckpaymentShop" => array:19 [ …19]
     "ModulesCategorytreeAdmin" => array:10 [ …10]
     "AdminModulesNotification" => array:149 [ …149]
     "ModulesDataprivacyShop" => array:1 [ …1]
     "ModulesGridhtmlAdmin" => array:2 [ …2]
     "Install" => array:228 [ …228]
     "ModulesCheckpaymentAdmin" => array:15 [ …15]
     "ModulesSupplierlistShop" => array:2 [ …2]
     "ModulesLanguageselectorAdmin" => array:2 [ …2]
     "ModulesStatssearchAdmin" => array:9 [ …9]
    ]
    -metadata: []
    -resources: []
    -locale: "sv-SE"
    -fallbackCatalogue: null
    -parent: null
   }
  ]
  -locale: "sv-SE"
  -fallbackLocales: []
  -loaders: []
  -resources: []
  -formatter: MessageFormatter {#48
   -selector: MessageSelector {#49}
  }
  -cacheDir: "/web/se/www.viahov.se/var/cache/prod/translations"
  -debug: false
  -configCacheFactory: ConfigCacheFactory {#50
   -debug: false
  }
 }
 #settings: ProductPresentationSettings {#342
  +catalog_mode: false
  +restricted_country_mode: null
  +include_taxes: true
  +allow_add_variant_to_cart_from_listing: 1
  +stock_management_enabled: "1"
  +showPrices: true
  +lastRemainingItems: "5"
 }
 #product: array:115 [
  "id_shop_default" => "1"
  "id_manufacturer" => "0"
  "id_supplier" => "20"
  "reference" => "Brodd-paket1"
  "supplier_reference" => ""
  "location" => ""
  "width" => "0.000000"
  "height" => "0.000000"
  "depth" => "0.000000"
  "weight" => "0.002000"
  "quantity_discount" => "0"
  "ean13" => "10258"
  "isbn" => ""
  "upc" => ""
  "cache_is_pack" => "1"
  "cache_has_attachments" => "0"
  "is_virtual" => "0"
  "state" => "1"
  "additional_delivery_times" => "1"
  "delivery_in_stock" => ""
  "delivery_out_stock" => ""
  "id_category_default" => "19"
  "id_tax_rules_group" => "68"
  "on_sale" => "0"
  "online_only" => "0"
  "ecotax" => 0.0
  "minimal_quantity" => "1"
  "low_stock_threshold" => null
  "low_stock_alert" => "0"
  "price" => "20,00 kr"
  "wholesale_price" => "2.800000"
  "unity" => ""
  "unit_price_ratio" => "0.000000"
  "additional_shipping_cost" => "0.00"
  "customizable" => "0"
  "text_fields" => "0"
  "uploadable_files" => "0"
  "redirect_type" => "301-category"
  "id_type_redirected" => "0"
  "available_for_order" => "1"
  "available_date" => "0000-00-00"
  "show_condition" => "0"
  "condition" => "new"
  "show_price" => "1"
  "indexed" => "1"
  "visibility" => "both"
  "cache_default_attribute" => "0"
  "advanced_stock_management" => "0"
  "date_add" => "2022-10-10 12:40:35"
  "date_upd" => "2024-06-05 01:56:23"
  "pack_stock_type" => "3"
  "meta_description" => ""
  "meta_keywords" => ""
  "meta_title" => ""
  "link_rewrite" => "komplett-broddpaket-9mm"
  "name" => "Komplett broddpaket 9mm"
  "description" => """
   <p>Dessa broddar kan skruvas i boots med HÅRD sula, som tex EVO boots, mm. Paket innehåller en brodd, en islagsmutter och en bricka.<br />Observera att vi avråder att montera brodd i boots med mjuk sula som t.ex Equine Fusion. Till dem är <strong><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/87-973-bestgrip1100.html"><span style="color:#f5a623;">dessa dubbar</span> </a></strong>bättre.</p>\n
   <p><strong>FAKTA </strong><br /><br /><strong>BRODDEN:</strong> <br />Längd 9mm <br />M8x8mm <br />Tunahaken nr 10 <br /><br /><strong>ISLAGSMUTTERN:</strong> <br />Höjd: 11mm</p>\n
   <p></p>\n
   <h1 style="text-align:justify;">MONTERINGSHJÄLP!</h1>\n
   <p style="text-align:justify;">Vill du ha vår hjälp att montera broddarna i Evo-boots? Inga problem! <strong><span style="color:#f5a623;"><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/84-2755-broddning-evo-boots.html#/481-montering-evo_boots_brodd"><span style="color:#f5a623;">Läs mer och beställ här</span></a></span></strong></p>
   """
  "description_short" => "<p style="text-align:justify;">Paket innehållande det du behöver för att brodda Evo Boots och många andra bootsmärken. Paketet innehåller 1 brodd (Tunahaken 9mm M8), 1 islagsmutter M8, och 1 bricka. Om du hellre vill köpa dessa saker separat så går det också bra.</p>"
  "available_now" => ""
  "available_later" => ""
  "id" => 368
  "id_product" => 368
  "out_of_stock" => 2
  "new" => 0
  "id_product_attribute" => "0"
  "quantity_wanted" => 1
  "extraContent" => []
  "allow_oosp" => 1
  "category" => "dubbar-broddar"
  "category_name" => "Dubbar & Broddar"
  "link" => "https://viahov.se/dubbar-broddar/368-komplett-broddpaket-9mm-10258.html"
  "attribute_price" => 0
  "price_tax_exc" => 16.0
  "price_without_reduction" => 20.0
  "reduction" => 0.0
  "specific_prices" => false
  "quantity" => 104.0
  "quantity_all_versions" => 104.0
  "id_image" => "sv-default"
  "features" => []
  "attachments" => []
  "virtual" => 0
  "pack" => 1
  "packItems" => array:3 [
   0 => array:74 [
    "id_product" => "364"
    "id_supplier" => "20"
    "id_manufacturer" => "0"
    "id_category_default" => "19"
    "id_shop_default" => "1"
    "id_tax_rules_group" => "68"
    "on_sale" => "0"
    "online_only" => "0"
    "ean13" => "7340017231053"
    "isbn" => ""
    "upc" => ""
    "ecotax" => "0.000000"
    "quantity" => "0"
    "minimal_quantity" => "1"
    "low_stock_threshold" => null
    "low_stock_alert" => "0"
    "price" => "7.200000"
    "wholesale_price" => "2.800000"
    "unity" => ""
    "unit_price_ratio" => "0.000000"
    "additional_shipping_cost" => "0.00"
    "reference" => "TUNAHAKEN-3105"
    "supplier_reference" => ""
    "location" => ""
    "width" => "0.000000"
    "height" => "0.000000"
    "depth" => "0.000000"
    "weight" => "0.009000"
    "out_of_stock" => "2"
    "additional_delivery_times" => "1"
    "quantity_discount" => "0"
    "customizable" => "0"
    "uploadable_files" => "0"
    "text_fields" => "0"
    "active" => "1"
    "redirect_type" => "301-category"
    "id_type_redirected" => "0"
    "available_for_order" => "1"
    "available_date" => "0000-00-00"
    "show_condition" => "0"
    "condition" => "new"
    "show_price" => "1"
    "indexed" => "1"
    "visibility" => "both"
    "cache_is_pack" => "0"
    "cache_has_attachments" => "0"
    "is_virtual" => "0"
    "cache_default_attribute" => "0"
    "date_add" => "2022-10-07 15:48:52"
    "date_upd" => "2024-06-05 01:56:23"
    "advanced_stock_management" => "0"
    "pack_stock_type" => "3"
    "state" => "1"
    "id_shop" => "1"
    "id_lang" => "2"
    "description" => """
     <p style="text-align:justify;">Dessa broddar kan skruvas i boots med hård sula, som tex EVO boots, mm. För att montera dem i bootsen behöver du även beställa till bricka och en islagsmutter stl M8 gänga. <em>Observera att vi avråder att montera brodd i boots med mjuk sula som t.ex Equine Fusion. Till dem är <strong><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/87-973-bestgrip1100.html"><span style="color:#f5a623;">dessa dubbar</span> </a></strong>bättre.</em></p>\n
     <p style="text-align:justify;"><strong>FAKTA</strong> <br />Längd 9mm <br />M8x8mm</p>\n
     <h1 style="text-align:justify;">MONTERINGSHJÄLP!</h1>\n
     <p style="text-align:justify;">Vill du ha vår hjälp att montera broddarna i Evo-boots? Inga problem! <strong><span style="color:#f5a623;"><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/84-2755-broddning-evo-boots.html#/481-montering-evo_boots_brodd"><span style="color:#f5a623;">Läs mer och beställ här</span></a></span></strong></p>
     """
    "description_short" => """
     <p style="text-align:justify;"><em><strong>Säljes styckvis</strong></em></p>\n
     <p style="text-align:justify;">Dessa brodd lämpar sig för normala vinterförhållanden, till de flesta aktiviteter, och har ett utstick på 9mm. Detta är nog den vanligaste standardbrodd vi brukar montera i de flesta boots. Montera dessa broddar tillsammans med islagsmuttrar och brickor som säljs separat. Vill man ha lite kortare brodd så är istället <span style="color:#f5a623;"><strong><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/387-copy-of-tunahaken-9mm-med-flaens.html"><span style="color:#f5a623;">Tunahaken 7mm med fläns</span></a></strong></span> ett bra alternativ till denna. </p>
     """
    "link_rewrite" => "tunahaken-brodd-9mm-m8"
    "meta_description" => ""
    "meta_keywords" => ""
    "meta_title" => ""
    "name" => "Tunahaken Brodd 9mm"
    "available_now" => ""
    "available_later" => ""
    "delivery_in_stock" => ""
    "delivery_out_stock" => ""
    "id_image" => "2209"
    "legend" => ""
    "category_default" => "Dubbar & Broddar"
    "pack_quantity" => "1"
    "id_product_pack" => "368"
    "id_product_attribute_item" => "0"
    "rate" => 25.0
    "tax_name" => "Moms SE 25%"
   ]
   1 => array:74 [
    "id_product" => "365"
    "id_supplier" => "21"
    "id_manufacturer" => "0"
    "id_category_default" => "19"
    "id_shop_default" => "1"
    "id_tax_rules_group" => "68"
    "on_sale" => "0"
    "online_only" => "0"
    "ean13" => "4011231352253"
    "isbn" => ""
    "upc" => ""
    "ecotax" => "0.000000"
    "quantity" => "0"
    "minimal_quantity" => "1"
    "low_stock_threshold" => null
    "low_stock_alert" => "0"
    "price" => "8.800000"
    "wholesale_price" => "4.000000"
    "unity" => ""
    "unit_price_ratio" => "0.000000"
    "additional_shipping_cost" => "0.00"
    "reference" => "ISLAGSMUTTERM8"
    "supplier_reference" => ""
    "location" => ""
    "width" => "0.000000"
    "height" => "0.000000"
    "depth" => "0.000000"
    "weight" => "0.005000"
    "out_of_stock" => "2"
    "additional_delivery_times" => "1"
    "quantity_discount" => "0"
    "customizable" => "0"
    "uploadable_files" => "0"
    "text_fields" => "0"
    "active" => "1"
    "redirect_type" => "301-category"
    "id_type_redirected" => "0"
    "available_for_order" => "1"
    "available_date" => "0000-00-00"
    "show_condition" => "0"
    "condition" => "new"
    "show_price" => "1"
    "indexed" => "1"
    "visibility" => "both"
    "cache_is_pack" => "0"
    "cache_has_attachments" => "0"
    "is_virtual" => "0"
    "cache_default_attribute" => "0"
    "date_add" => "2022-10-10 10:58:45"
    "date_upd" => "2024-06-05 01:56:23"
    "advanced_stock_management" => "0"
    "pack_stock_type" => "3"
    "state" => "1"
    "id_shop" => "1"
    "id_lang" => "2"
    "description" => ""
    "description_short" => "<p><em><strong>Säljes styckvis</strong></em></p>"
    "link_rewrite" => "best-grip-3000b"
    "meta_description" => ""
    "meta_keywords" => ""
    "meta_title" => ""
    "name" => "Islagsmutter M8"
    "available_now" => ""
    "available_later" => ""
    "delivery_in_stock" => ""
    "delivery_out_stock" => ""
    "id_image" => "2213"
    "legend" => ""
    "category_default" => "Dubbar & Broddar"
    "pack_quantity" => "1"
    "id_product_pack" => "368"
    "id_product_attribute_item" => "0"
    "rate" => 25.0
    "tax_name" => "Moms SE 25%"
   ]
   2 => array:74 [
    "id_product" => "367"
    "id_supplier" => "21"
    "id_manufacturer" => "0"
    "id_category_default" => "19"
    "id_shop_default" => "1"
    "id_tax_rules_group" => "68"
    "on_sale" => "0"
    "online_only" => "0"
    "ean13" => "4011231362863"
    "isbn" => ""
    "upc" => ""
    "ecotax" => "0.000000"
    "quantity" => "0"
    "minimal_quantity" => "1"
    "low_stock_threshold" => null
    "low_stock_alert" => "0"
    "price" => "4.000000"
    "wholesale_price" => "2.800000"
    "unity" => ""
    "unit_price_ratio" => "0.000000"
    "additional_shipping_cost" => "0.00"
    "reference" => "BRICKA"
    "supplier_reference" => ""
    "location" => ""
    "width" => "0.000000"
    "height" => "0.000000"
    "depth" => "0.000000"
    "weight" => "0.004000"
    "out_of_stock" => "2"
    "additional_delivery_times" => "1"
    "quantity_discount" => "0"
    "customizable" => "0"
    "uploadable_files" => "0"
    "text_fields" => "0"
    "active" => "1"
    "redirect_type" => "301-category"
    "id_type_redirected" => "0"
    "available_for_order" => "1"
    "available_date" => "0000-00-00"
    "show_condition" => "0"
    "condition" => "new"
    "show_price" => "1"
    "indexed" => "1"
    "visibility" => "both"
    "cache_is_pack" => "0"
    "cache_has_attachments" => "0"
    "is_virtual" => "0"
    "cache_default_attribute" => "0"
    "date_add" => "2022-10-10 12:30:57"
    "date_upd" => "2024-06-05 01:56:23"
    "advanced_stock_management" => "0"
    "pack_stock_type" => "3"
    "state" => "1"
    "id_shop" => "1"
    "id_lang" => "2"
    "description" => ""
    "description_short" => """
     <p style="text-align:justify;"><strong><em>Säljes styckvis</em></strong></p>\n
     <p style="text-align:justify;">Bricka storlek M8x25 mm. Använd denna bricka mellan brodd och boots när du ska montera broddar i skorna. Den är viktig för att inte orsaka för hög belastning på bootsen när man använder broddar i skorna.</p>
     """
    "link_rewrite" => "best-grip-3000b"
    "meta_description" => ""
    "meta_keywords" => ""
    "meta_title" => ""
    "name" => "Bricka"
    "available_now" => ""
    "available_later" => ""
    "delivery_in_stock" => ""
    "delivery_out_stock" => ""
    "id_image" => "2210"
    "legend" => ""
    "category_default" => "Dubbar & Broddar"
    "pack_quantity" => "1"
    "id_product_pack" => "368"
    "id_product_attribute_item" => "0"
    "rate" => 25.0
    "tax_name" => "Moms SE 25%"
   ]
  ]
  "nopackprice" => 25.0
  "customization_required" => false
  "rate" => 25.0
  "tax_name" => "Moms SE 25%"
  "ecotax_rate" => 0.0
  "unit_price" => ""
  "customizations" => array:1 [
   "fields" => []
  ]
  "id_customization" => 0
  "is_customizable" => false
  "show_quantities" => true
  "quantity_label" => "Produkter"
  "quantity_discounts" => []
  "customer_group_discount" => 0.0
  "title" => "Komplett broddpaket 9mm"
  "images" => array:2 [
   0 => array:9 [
    "bySize" => array:5 [
     "small_default" => array:3 [ …3]
     "cart_default" => array:3 [ …3]
     "medium_default" => array:3 [ …3]
     "home_default" => array:3 [ …3]
     "large_default" => array:3 [ …3]
    ]
    "small" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-small_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 100
     "height" => 100
    ]
    "medium" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-medium_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 400
     "height" => 400
    ]
    "large" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-large_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 1000
     "height" => 1000
    ]
    "legend" => ""
    "cover" => "1"
    "id_image" => "2211"
    "position" => "1"
    "associatedVariants" => []
   ]
   1 => array:9 [
    "bySize" => array:5 [
     "small_default" => array:3 [ …3]
     "cart_default" => array:3 [ …3]
     "medium_default" => array:3 [ …3]
     "home_default" => array:3 [ …3]
     "large_default" => array:3 [ …3]
    ]
    "small" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2212-small_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 100
     "height" => 100
    ]
    "medium" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2212-medium_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 400
     "height" => 400
    ]
    "large" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2212-large_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 1000
     "height" => 1000
    ]
    "legend" => ""
    "cover" => null
    "id_image" => "2212"
    "position" => "2"
    "associatedVariants" => []
   ]
  ]
  "cover" => array:9 [
   "bySize" => array:5 [
    "small_default" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-small_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 100
     "height" => 100
    ]
    "cart_default" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-cart_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 120
     "height" => 120
    ]
    "medium_default" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-medium_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 400
     "height" => 400
    ]
    "home_default" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-home_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 600
     "height" => 600
    ]
    "large_default" => array:3 [
     "url" => "https://viahov.se/2211-large_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
     "width" => 1000
     "height" => 1000
    ]
   ]
   "small" => array:3 [
    "url" => "https://viahov.se/2211-small_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
    "width" => 100
    "height" => 100
   ]
   "medium" => array:3 [
    "url" => "https://viahov.se/2211-medium_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
    "width" => 400
    "height" => 400
   ]
   "large" => array:3 [
    "url" => "https://viahov.se/2211-large_default/komplett-broddpaket-9mm.jpg"
    "width" => 1000
    "height" => 1000
   ]
   "legend" => ""
   "cover" => "1"
   "id_image" => "2211"
   "position" => "1"
   "associatedVariants" => []
  ]
  "has_discount" => false
  "discount_type" => null
  "discount_percentage" => null
  "discount_percentage_absolute" => null
  "discount_amount" => null
  "discount_amount_to_display" => null
  "price_amount" => 20.0
  "regular_price_amount" => 20.0
  "regular_price" => "20,00 kr"
  "discount_to_display" => null
  "unit_price_full" => ""
  "show_availability" => true
  "availability_date" => null
  "availability_message" => "Finns i lager"
  "availability" => "available"
 ]
 -language: Language {#20
  +id: 2
  +name: "Svenska (Swedish)"
  +iso_code: "sv"
  +locale: "sv-SE"
  +language_code: "sv-se"
  +date_format_lite: "Y-m-d"
  +date_format_full: "Y-m-d H:i:s"
  +is_rtl: "0"
  +active: "1"
  #webserviceParameters: array:2 [
   "objectNodeName" => "language"
   "objectsNodeName" => "languages"
  ]
  #translationsFilesAndVars: array:5 [
   "fields" => "_FIELDS"
   "errors" => "_ERRORS"
   "admin" => "_LANGADM"
   "pdf" => "_LANGPDF"
   "tabs" => "tabs"
  ]
  #id_lang: null
  #id_shop: 1
  +id_shop_list: []
  #get_shop_from_context: true
  #table: "lang"
  #identifier: "id_lang"
  #fieldsRequired: array:4 [
   0 => "name"
   1 => "iso_code"
   2 => "date_format_lite"
   3 => "date_format_full"
  ]
  #fieldsSize: array:6 [
   "name" => 32
   "iso_code" => 2
   "locale" => 5
   "language_code" => 5
   "date_format_lite" => 32
   "date_format_full" => 32
  ]
  #fieldsValidate: array:8 [
   "name" => "isGenericName"
   "iso_code" => "isLanguageIsoCode"
   "locale" => "isLocale"
   "language_code" => "isLanguageCode"
   "active" => "isBool"
   "is_rtl" => "isBool"
   "date_format_lite" => "isPhpDateFormat"
   "date_format_full" => "isPhpDateFormat"
  ]
  #fieldsRequiredLang: []
  #fieldsSizeLang: []
  #fieldsValidateLang: []
  #tables: []
  #image_dir: null
  #image_format: "jpg"
  #translator: null
  #def: array:4 [
   "table" => "lang"
   "primary" => "id_lang"
   "fields" => array:8 [
    "name" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isGenericName"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
    "iso_code" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLanguageIsoCode"
     "required" => true
     "size" => 2
    ]
    "locale" => array:3 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLocale"
     "size" => 5
    ]
    "language_code" => array:3 [
     "type" => 3
     "validate" => "isLanguageCode"
     "size" => 5
    ]
    "active" => array:2 [
     "type" => 2
     "validate" => "isBool"
    ]
    "is_rtl" => array:2 [
     "type" => 2
     "validate" => "isBool"
    ]
    "date_format_lite" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isPhpDateFormat"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
    "date_format_full" => array:4 [
     "type" => 3
     "validate" => "isPhpDateFormat"
     "required" => true
     "size" => 32
    ]
   ]
   "classname" => "Language"
  ]
  #update_fields: null
  +force_id: false
 }
 -arrayAccessList: ArrayObject {#289
  flag::STD_PROP_LIST: false
  flag::ARRAY_AS_PROPS: false
  iteratorClass: "ArrayIterator"
  storage: array:131 [
   "id" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getId"
   ]
   "attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttributes"
   ]
   "show_price" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getShowPrice"
   ]
   "weight_unit" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getWeightUnit"
   ]
   "url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getUrl"
   ]
   "canonical_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCanonicalUrl"
   ]
   "add_to_cart_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAddToCartUrl"
   ]
   "condition" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCondition"
   ]
   "delivery_information" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getDeliveryInformation"
   ]
   "embedded_attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEmbeddedAttributes"
   ]
   "file_size_formatted" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFileSizeFormatted"
   ]
   "attachments" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttachments"
   ]
   "quantity_discounts" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getQuantityDiscounts"
   ]
   "reference_to_display" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getReferenceToDisplay"
   ]
   "grouped_features" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getGroupedFeatures"
   ]
   "seo_availability" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSeoAvailability"
   ]
   "labels" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getLabels"
   ]
   "ecotax" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEcotax"
   ]
   "flags" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFlags"
   ]
   "main_variants" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getMainVariants"
   ]
   "specific_references" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSpecificReferences"
   ]
   "id_shop_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "id_manufacturer" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "id_supplier" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20"
   ]
   "reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Brodd-paket1"
   ]
   "supplier_reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "location" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "width" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "height" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "depth" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "weight" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.002000"
   ]
   "quantity_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "ean13" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "10258"
   ]
   "isbn" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "upc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "cache_is_pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "cache_has_attachments" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "is_virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "state" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "additional_delivery_times" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "delivery_in_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "delivery_out_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "id_category_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "19"
   ]
   "id_tax_rules_group" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "68"
   ]
   "on_sale" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "online_only" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "minimal_quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "low_stock_threshold" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "low_stock_alert" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20,00 kr"
   ]
   "wholesale_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2.800000"
   ]
   "unity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "unit_price_ratio" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "additional_shipping_cost" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.00"
   ]
   "customizable" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "text_fields" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "uploadable_files" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "redirect_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "301-category"
   ]
   "id_type_redirected" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "available_for_order" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "available_date" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0000-00-00"
   ]
   "show_condition" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "indexed" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "visibility" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "both"
   ]
   "cache_default_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "advanced_stock_management" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "date_add" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2022-10-10 12:40:35"
   ]
   "date_upd" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2024-06-05 01:56:23"
   ]
   "pack_stock_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "3"
   ]
   "meta_description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_keywords" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_title" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "link_rewrite" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "komplett-broddpaket-9mm"
   ]
   "name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Komplett broddpaket 9mm"
   ]
   "description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => """
     <p>Dessa broddar kan skruvas i boots med HÅRD sula, som tex EVO boots, mm. Paket innehåller en brodd, en islagsmutter och en bricka.<br />Observera att vi avråder att montera brodd i boots med mjuk sula som t.ex Equine Fusion. Till dem är <strong><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/87-973-bestgrip1100.html"><span style="color:#f5a623;">dessa dubbar</span> </a></strong>bättre.</p>\n
     <p><strong>FAKTA </strong><br /><br /><strong>BRODDEN:</strong> <br />Längd 9mm <br />M8x8mm <br />Tunahaken nr 10 <br /><br /><strong>ISLAGSMUTTERN:</strong> <br />Höjd: 11mm</p>\n
     <p></p>\n
     <h1 style="text-align:justify;">MONTERINGSHJÄLP!</h1>\n
     <p style="text-align:justify;">Vill du ha vår hjälp att montera broddarna i Evo-boots? Inga problem! <strong><span style="color:#f5a623;"><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/84-2755-broddning-evo-boots.html#/481-montering-evo_boots_brodd"><span style="color:#f5a623;">Läs mer och beställ här</span></a></span></strong></p>
     """
   ]
   "description_short" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "<p style="text-align:justify;">Paket innehållande det du behöver för att brodda Evo Boots och många andra bootsmärken. Paketet innehåller 1 brodd (Tunahaken 9mm M8), 1 islagsmutter M8, och 1 bricka. Om du hellre vill köpa dessa saker separat så går det också bra.</p>"
   ]
   "available_now" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "available_later" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "id_product" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 368
   ]
   "out_of_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 2
   ]
   "new" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "id_product_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "quantity_wanted" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "extraContent" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "allow_oosp" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "category" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "dubbar-broddar"
   ]
   "category_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Dubbar & Broddar"
   ]
   "link" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "https://viahov.se/dubbar-broddar/368-komplett-broddpaket-9mm-10258.html"
   ]
   "attribute_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "price_tax_exc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 16.0
   ]
   "price_without_reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "specific_prices" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 104.0
   ]
   "quantity_all_versions" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 104.0
   ]
   "id_image" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "sv-default"
   ]
   "features" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "packItems" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:3 [
     0 => array:74 [ …74]
     1 => array:74 [ …74]
     2 => array:74 [ …74]
    ]
   ]
   "nopackprice" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 25.0
   ]
   "customization_required" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "rate" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 25.0
   ]
   "tax_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Moms SE 25%"
   ]
   "ecotax_rate" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "unit_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "customizations" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:1 [
     "fields" => []
    ]
   ]
   "id_customization" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "is_customizable" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "show_quantities" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => true
   ]
   "quantity_label" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Produkter"
   ]
   "customer_group_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "title" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Komplett broddpaket 9mm"
   ]
   "images" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:2 [
     0 => array:9 [ …9]
     1 => array:9 [ …9]
    ]
   ]
   "cover" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:9 [
     "bySize" => array:5 [ …5]
     "small" => array:3 [ …3]
     "medium" => array:3 [ …3]
     "large" => array:3 [ …3]
     "legend" => ""
     "cover" => "1"
     "id_image" => "2211"
     "position" => "1"
     "associatedVariants" => []
    ]
   ]
   "has_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "discount_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_percentage" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_percentage_absolute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_amount_to_display" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "price_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "regular_price_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "regular_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20,00 kr"
   ]
   "discount_to_display" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "unit_price_full" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "show_availability" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => true
   ]
   "availability_date" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "availability_message" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Finns i lager"
   ]
   "availability" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "available"
   ]
   "productLayout" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "detail1521743059"
   ]
  ]
 }
 -arrayAccessIterator: ArrayIterator {#359
  flag::STD_PROP_LIST: false
  flag::ARRAY_AS_PROPS: false
  storage: array:131 [
   "id" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getId"
   ]
   "attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttributes"
   ]
   "show_price" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getShowPrice"
   ]
   "weight_unit" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getWeightUnit"
   ]
   "url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getUrl"
   ]
   "canonical_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCanonicalUrl"
   ]
   "add_to_cart_url" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAddToCartUrl"
   ]
   "condition" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getCondition"
   ]
   "delivery_information" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getDeliveryInformation"
   ]
   "embedded_attributes" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEmbeddedAttributes"
   ]
   "file_size_formatted" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFileSizeFormatted"
   ]
   "attachments" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getAttachments"
   ]
   "quantity_discounts" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getQuantityDiscounts"
   ]
   "reference_to_display" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getReferenceToDisplay"
   ]
   "grouped_features" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getGroupedFeatures"
   ]
   "seo_availability" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSeoAvailability"
   ]
   "labels" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getLabels"
   ]
   "ecotax" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getEcotax"
   ]
   "flags" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getFlags"
   ]
   "main_variants" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getMainVariants"
   ]
   "specific_references" => array:2 [
    "type" => "method"
    "value" => "getSpecificReferences"
   ]
   "id_shop_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "id_manufacturer" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "id_supplier" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20"
   ]
   "reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Brodd-paket1"
   ]
   "supplier_reference" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "location" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "width" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "height" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "depth" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "weight" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.002000"
   ]
   "quantity_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "ean13" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "10258"
   ]
   "isbn" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "upc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "cache_is_pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "cache_has_attachments" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "is_virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "state" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "additional_delivery_times" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "delivery_in_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "delivery_out_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "id_category_default" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "19"
   ]
   "id_tax_rules_group" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "68"
   ]
   "on_sale" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "online_only" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "minimal_quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "low_stock_threshold" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "low_stock_alert" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20,00 kr"
   ]
   "wholesale_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2.800000"
   ]
   "unity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "unit_price_ratio" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.000000"
   ]
   "additional_shipping_cost" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0.00"
   ]
   "customizable" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "text_fields" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "uploadable_files" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "redirect_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "301-category"
   ]
   "id_type_redirected" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "available_for_order" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "available_date" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0000-00-00"
   ]
   "show_condition" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "indexed" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "1"
   ]
   "visibility" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "both"
   ]
   "cache_default_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "advanced_stock_management" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "date_add" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2022-10-10 12:40:35"
   ]
   "date_upd" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "2024-06-05 01:56:23"
   ]
   "pack_stock_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "3"
   ]
   "meta_description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_keywords" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "meta_title" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "link_rewrite" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "komplett-broddpaket-9mm"
   ]
   "name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Komplett broddpaket 9mm"
   ]
   "description" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => """
     <p>Dessa broddar kan skruvas i boots med HÅRD sula, som tex EVO boots, mm. Paket innehåller en brodd, en islagsmutter och en bricka.<br />Observera att vi avråder att montera brodd i boots med mjuk sula som t.ex Equine Fusion. Till dem är <strong><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/87-973-bestgrip1100.html"><span style="color:#f5a623;">dessa dubbar</span> </a></strong>bättre.</p>\n
     <p><strong>FAKTA </strong><br /><br /><strong>BRODDEN:</strong> <br />Längd 9mm <br />M8x8mm <br />Tunahaken nr 10 <br /><br /><strong>ISLAGSMUTTERN:</strong> <br />Höjd: 11mm</p>\n
     <p></p>\n
     <h1 style="text-align:justify;">MONTERINGSHJÄLP!</h1>\n
     <p style="text-align:justify;">Vill du ha vår hjälp att montera broddarna i Evo-boots? Inga problem! <strong><span style="color:#f5a623;"><a href="https://viahov.se/dubbar-broddar/84-2755-broddning-evo-boots.html#/481-montering-evo_boots_brodd"><span style="color:#f5a623;">Läs mer och beställ här</span></a></span></strong></p>
     """
   ]
   "description_short" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "<p style="text-align:justify;">Paket innehållande det du behöver för att brodda Evo Boots och många andra bootsmärken. Paketet innehåller 1 brodd (Tunahaken 9mm M8), 1 islagsmutter M8, och 1 bricka. Om du hellre vill köpa dessa saker separat så går det också bra.</p>"
   ]
   "available_now" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "available_later" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "id_product" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 368
   ]
   "out_of_stock" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 2
   ]
   "new" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "id_product_attribute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "0"
   ]
   "quantity_wanted" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "extraContent" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "allow_oosp" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "category" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "dubbar-broddar"
   ]
   "category_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Dubbar & Broddar"
   ]
   "link" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "https://viahov.se/dubbar-broddar/368-komplett-broddpaket-9mm-10258.html"
   ]
   "attribute_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "price_tax_exc" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 16.0
   ]
   "price_without_reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "reduction" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "specific_prices" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "quantity" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 104.0
   ]
   "quantity_all_versions" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 104.0
   ]
   "id_image" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "sv-default"
   ]
   "features" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => []
   ]
   "virtual" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "pack" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 1
   ]
   "packItems" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:3 [
     0 => array:74 [ …74]
     1 => array:74 [ …74]
     2 => array:74 [ …74]
    ]
   ]
   "nopackprice" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 25.0
   ]
   "customization_required" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "rate" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 25.0
   ]
   "tax_name" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Moms SE 25%"
   ]
   "ecotax_rate" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "unit_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "customizations" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:1 [
     "fields" => []
    ]
   ]
   "id_customization" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0
   ]
   "is_customizable" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "show_quantities" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => true
   ]
   "quantity_label" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Produkter"
   ]
   "customer_group_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 0.0
   ]
   "title" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Komplett broddpaket 9mm"
   ]
   "images" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:2 [
     0 => array:9 [ …9]
     1 => array:9 [ …9]
    ]
   ]
   "cover" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => array:9 [
     "bySize" => array:5 [ …5]
     "small" => array:3 [ …3]
     "medium" => array:3 [ …3]
     "large" => array:3 [ …3]
     "legend" => ""
     "cover" => "1"
     "id_image" => "2211"
     "position" => "1"
     "associatedVariants" => []
    ]
   ]
   "has_discount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => false
   ]
   "discount_type" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_percentage" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_percentage_absolute" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "discount_amount_to_display" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "price_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "regular_price_amount" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => 20.0
   ]
   "regular_price" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "20,00 kr"
   ]
   "discount_to_display" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "unit_price_full" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => ""
   ]
   "show_availability" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => true
   ]
   "availability_date" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => null
   ]
   "availability_message" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "Finns i lager"
   ]
   "availability" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "available"
   ]
   "productLayout" => array:2 [
    "type" => "variable"
    "value" => "detail1521743059"
   ]
  ]
 }
 -methodCacheResults: array:11 [
  "canonical_url" => "https://viahov.se/dubbar-broddar/368-komplett-broddpaket-9mm-10258.html"
  "weight_unit" => "kg"
  "url" => "https://viahov.se/dubbar-broddar/368-komplett-broddpaket-9mm-10258.html"
  "flags" => array:1 [
   "pack" => array:2 [
    "type" => "pack"
    "label" => "Paket"
   ]
  ]
  "show_price" => true
  "seo_availability" => "https://schema.org/InStock"
  "ecotax" => array:3 [
   "value" => "0,00 kr"
   "amount" => 0.0
   "rate" => 0.0
  ]
  "labels" => array:2 [
   "tax_short" => "(inkl. moms)"
   "tax_long" => "Inkl. moms"
  ]
  "delivery_information" => ""
  "id" => 368
  "quantity_discounts" => []
 ]
}
Finns i lager

  Snabb & Smidig betalning

Swish, Faktura, Internetbank, eller Kort & Delbetalning


  Snabb frakt med DHL & Postnord - även upphämtning på lagret i Kinna

Varor i lager skickas varje morgon


  Returrätt i hela 30 dagar på fysiska varor

Gott om tid att prova!


  Personlig rådgivning

Vi hjälper dig med ditt köp! Maila eller ring oss :-)

Dessa broddar kan skruvas i boots med HÅRD sula, som tex EVO boots, mm. Paket innehåller en brodd, en islagsmutter och en bricka.
Observera att vi avråder att montera brodd i boots med mjuk sula som t.ex Equine Fusion. Till dem är dessa dubbar bättre.

FAKTA 

BRODDEN:
Längd 9mm
M8x8mm
Tunahaken nr 10

ISLAGSMUTTERN:
Höjd: 11mm

MONTERINGSHJÄLP!

Vill du ha vår hjälp att montera broddarna i Evo-boots? Inga problem! Läs mer och beställ här

Brodd-paket1
104 Produkter

Du kanske också gillar

Bricka

Pris 5,00 kr
Säljes styckvis Bricka storlek M8x25 mm. Använd denna bricka mellan brodd och boots när du ska montera broddar i skorna. Den är viktig för att inte...